Julkisen talouden tilastojen luotettavuus

Tarkastuksen perusteella julkisen talouden tilastot ovat luotettavia. Tilastointi antaa hyvän pohjan finanssipoliittiselle päätöksenteolle. Tilastot laaditaan EU:n yhteisen ohjeistuksen mukaisesti.

Julkisen talouden tilastoihin kohdistuu paljon laadunvarmennusta ja varmennus on systemaattista. Laadunvarmistuksessa korostuu Eurostatin rooli ja sen tekemä varmennustyö. Kansantalouden tilinpidon mukaisessa julkisen talouden tilastoinnissa Euroopan unionissa tehtävä yhteistyö on laajaa. Käytännössä kuitenkin Euroopan komissio ja sen pääosasto Eurostat ohjaavat yhteistyötä. Myös EU-lainsäädäntö ohjaa vahvasti toimintaa.

Eurostatin laajan roolin vuoksi Tilastokeskuksen oma julkisen talouden tilastointiin kohdistama laadunvarmennus on jäänyt vähäisemmäksi. Tämä koskee erityisesti koko Tilastokeskus-tason laatutyötä, kun taas julkisen talouden tilastojen laadinnan omissa prosesseissa on laadunvarmistus systemaattisempaa. Laadunvarmistusta ei kuitenkaan voi jättää näin suurelta osin Eurostatin vastuulle ja Tilastokeskuksen olisi syytä ottaa asia tiukemmin myös omaan haltuunsa.

Kuntataloustietojen keruu siirrettiin Tilastokeskuksesta Valtiokonttoriin tilastovuodesta 2021 lähtien osana kuntien taloustietojen tiedonkeruun kokonaisuudistusta. Uudistus ei ole onnistunut alkuvaiheessa kaikilta osin tilastoinnin näkökulmasta. Tiedon laadun vertailu aiempaan ei ole kaikilta osin mahdollista, sillä uudessa, laajemmat tietotarpeet kattavassa mallissa kerätään myös tietoja, joita aiemmin ei saatu, ja tiedonkeruulla katetaan useamman toimijan tietotarpeet.

Tietojenkeruun uudistusta on perusteltu osin kustannussäästöillä. Säästöjen määrää ei kuitenkaan valmisteluvaiheessa arvioitu riittävästi, eikä niiden toteutumista ole siirron jälkeen myöskään seurattu. Uudistuksen yhteydessä Tilastokeskus lopetti kuntataloustilastojen laadinnan. Tarve kyseisille tilastoille on kuitenkin edelleen olemassa.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-528-3