Tillförlitligheten i statistiken över de offentliga finanserna

Enligt revisionen är statistiken över de offentliga finanserna tillförlitlig. Statistikföringen ger en god grund för det finanspolitiska beslutsfattandet. Statistiken sammanställs i enlighet med EU:s gemensamma anvisningar.

Kvalitetssäkringen av statistiken över de offentliga finanserna är omfattande och systematisk. I kvalitetssäkringen betonas Eurostats roll och dess kvalitetssäkringsarbete. EU-samarbetet i statistikföringen av de offentliga finanserna enligt nationalräkenskaperna är omfattande. I praktiken styr dock Europeiska kommissionen och dess generaldirektorat Eurostat samarbetet. Även EU-lagstiftningen styr verksamheten i hög grad.

På grund av Eurostats breda roll har Statistikcentralens egen kvalitetssäkring av statistikföringen av de offentliga finanserna varit mindre. Detta gäller i synnerhet det kvalitetsarbete som omspänner hela Statistikcentralen, medan kvalitetssäkringen är mer systematisk i fråga om processerna för upprättandet av statistik över de offentliga finanserna. Ansvaret för kvalitetssäkringen kan dock inte till en så stor del åläggas enbart Eurostat och det skulle vara skäl för Statistikcentralen att axla ett större ansvar för den.

Datainsamlingen om kommunekonomin överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret från och med statistikåret 2021 som ett led i totalreformen av datainsamlingen om kommunekonomin. Utifrån statistikföringens synvinkel har reformen inte till alla delar lyckats i det inledande skedet. Det är inte helt möjligt att till alla delar jämföra datakvaliteten med den tidigare, eftersom man i den nya modellen, som täcker ett större informationsbehov, också samlar in data som man inte tidigare fått och datainsamlingen täcker flera aktörers informationsbehov.

Reformen av datainsamlingen har delvis motiverats med kostnadsbesparingar. Besparingarnas storlek uppskattades dock inte i tillräcklig utsträckning i beredningsskedet och utfallet har inte heller följts upp efter överföringen. I samband med reformen upphörde Statistikcentralen med att upprätta statistik över kommunekonomin. Det finns dock fortfarande ett behov av sådan statistik.

kategorier