Understöd som beviljats av penningspelsverksamhetens avkastning – Ändamålsenlighet i förvaltningen och förutsättningar för effektivitet

Statsbidragsmyndigheterna har till väsentliga delar förvaltat understöden som beviljas av avkastningen av penningspel i enlighet med bestämmelserna, men det finns brister i övervakningen. Processen för beviljande av bidrag är inte tillräckligt transparent i alla avseenden och effektivitetsperspektivet verkar inte styra fördelningen av understöden särskilt mycket.

Behovsprövade statsunderstöd som finansieras av avkastningen av penningspel beviljas av undervisnings- och kulturministeriet (UKM), social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och jord- och skogsbruksministeriet (JSM). Den självständiga statsbidragsmyndigheten Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som fungerar i anslutning till SHM, har ansvarat för förvaltningen av de understöd som beviljas organisationer inom social- och hälsovården.

Revisionsverket granskade om förvaltningsprocesserna för statsunderstöd som beviljas av avkastningen av penningspel är ändamålsenliga. Även förutsättningarna för en effektiv fördelning av understöden granskades. Syftet var att producera information som främjar transparensen i medelanvändningen och säkerställer att understödsmedlen används på ett adekvat sätt. Dessutom var syftet att utreda på vilket sätt statsunderstödspraxisen kan stödja ett effektivt utnyttjande av understödsmedlen.

Förvaltningsprocesserna för understöden följer till väsentliga delar bestämmelserna, men det finns brister i övervakningen och processen för beviljande av understöd är inte till alla delar tillräckligt transparent. Revisionen visade att myndigheternas förfaringssätt på många sätt avviker från varandra när det gäller förvaltningen av understöd. Det förekom också skillnader mellan myndigheterna i fråga om hur den understödda verksamhetens resultat beaktas i understödsprocessens olika skeden. Effektivitetsperspektivet är inte så nära bundet med understödsprocessen att det i betydande grad skulle påverka fördelningen av understöd.

Statsbidragsmyndigheterna bör skärpa övervakningen av kostnadernas stödberättigande och iakttagandet av understödsvillkoren. Revisionen visar att det finns ett uppenbart behov av att harmonisera olika praxis inom förvaltningen av understöden och av att öka transparensen i understödsverksamheten. De ifrågavarande understödens riktlinjer för effektivitet bör förtydligas.

Avkastningen av penningspel som intäktsförts till staten har utgjort en betydande del av finansieringen av många samhälleliga funktioner. Avkastningen har dock minskat under de senaste åren och det här strävar man efter att åtgärda med hjälp av en ny finansieringsmodell som är under beredning. I den nya modellen ska utgifterna hänföras till budgetprocessen på samma sätt som övriga utgifter som ingår i utgiftsramen för statsfinanserna.

kategorier