Valtion pitkäkestoiset palveluhankinnat

Tarkastettuihin pitkäkestoisiin palveluhankintoihin sisältyi suorahankintana tehtyjä hankintoja, jotka olisi tullut kilpailuttaa. Näistä kolmessa hankintayksikkönä oli Maahanmuuttovirasto ja yhdessä KEHA-keskus.

Tarkastus kohdistui valtion pitkäkestoisiin palveluhankintoihin. Pitkäkestoisella hankinnalla tarkoitetaan tarkastuksessa tilannetta, jossa valtio on hankkinut pitkään tiettyjä palveluja samalta palveluntarjoajalta. Kohteina oli kuusi valtion hankintayksikköä ja näiden yhteensä neljätoista pitkäkestoista hankintaa.

Valtion toiminnan kuluista merkittävä osa käytetään hankintoihin, ja hankinnoista merkittävä osa on palvelujen hankintoja. Vuonna 2022 valtio osti palveluja 3,3 miljardilla eurolla. Hankintatoimen osaamisella ja hankittujen palvelujen hyvällä hallinnalla on suu­ri merkitys sille, miten valtion viranomaiset onnistuvat toiminnassaan.

Tarkastetuista neljästätoista tapauksesta neljään sisältyi suorahankintana tehtyjä hankintoja, jotka olisi tullut kilpailuttaa. Näistä kolmessa hankintayksikkönä oli Maahanmuuttovirasto ja yhdessä KEHA-keskus. Käytetyissä hankintamenettelyissä ei muuten havaittu olennaista huomautettavaa.

Hankintojen taloudellisuutta arvioitiin eri näkökulmista. Tarkastuksen perusteella valtion asema palvelujen ostajana ei yleisesti ollut heikentynyt niin, että palvelujen hinnat olisivat olennaisesti nousseet. Taloudellisuuteen liittyi kuitenkin riskejä, joista merkittävin oli kilpailun vähyys: hankintoihin saatuja tarjouksia oli keskimäärin vähän ja joitakin hankintoja ei ollut kilpailutettu lainkaan.

Tarkastuksen perusteella Maahanmuuttoviraston ja KEHA-keskuksen tulee varmistaa, että hankinnat kilpailutetaan asianmukaisesti, sekä kiinnittää huomiota hankinta-asiakirjojen asianmukaiseen säilyttämiseen. Yleisemmin valtion hankintayksikköjen tulee kiinnittää huomiota tarjousten määrään ja pyrkiä varmistamaan, että kilpailutuksessa saadaan aikaan riittävästi kilpailua ja useita hyviä tarjouksia.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-541-2