Livscykelhantering av statens byggnadsegendom

För närvarande har Senatfastigheter, förvaltningsnämnden för Sveaborg och utrikesministeriet förutsättningar för en god hantering av byggnadsegendomens livscykel. Funktionaliteten hos utrikesministeriets nya rutiner ska dock följas upp noggrant.

I revisionen bedömdes livscykelhanteringen av statens byggnadsegendom. Revisionen gällde verksamheten vid Senatfastigheter, utrikesministeriet och förvaltningsnämnden för Sveaborg, vilka förvaltar statens byggnadsegendom – hur dessa organisationer tar i beaktande kostnaderna och fördelarna över byggnadernas livscykel i sina investeringar, förvaltningen av användningsfasen samt i överlåtelse-, rivnings- och försäljningsbeslut. Målet med revisionen är att säkerställa att de myndigheter och övriga aktörer som ansvarar för statens byggnadsegendom har skapat förutsättningar för en god hantering av byggnadsegendomens livscykel.

Statens byggnadsegendom är av stor betydelse för statsfinanserna: värdet på byggnadsegendomen som ingår i balanserna för statens budgetenheter och affärsverk uppgick till 3,9 miljarder euro 2019. Sättet på vilket staten förvaltar byggnadsegendomens livscykel har direkta och indirekta effekter på statsfinanserna. Effekterna syns direkt i byggnadsegendomens kostnader och intäkter samt i värdet på statens egendom. Effekterna syns indirekt i till exempel miljökonsekvenserna över byggnadsegendomens livscykel.

För närvarande har alla målorganisationer förutsättningar för en god hantering av byggnadsegendomens livscykel. Livscykelstyrningen för byggnadsegendomen var huvudsakligen tillräcklig och organisationernas nuvarande rutiner stöder en god hantering av byggnadsegendomens livscykel.

Utrikesministeriets rutiner har inte tidigare stött hanteringen av byggnadsegendomens livscykel i tillräcklig hög grad. Ministeriet har dock väsentligt förbättrat sina rutiner den senaste tiden. Därför rekommenderar vi att utrikesministeriet aktivt främjar etablerandet av de nya rutinerna, följer upp deras funktionalitet och gör nödvändiga ändringar.

Bokföringsvärden i euro. Senatfastigheter 3 179 miljoner euro. Riksdagen 305 miljoner euro. Utrikesministeriet 144 miljoner euro. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 97 miljoner euro. Republikens presidents kansli 52 miljoner euro. Övriga totalt 94 miljoner euro.

 

 

Figur: Bokföringsvärdet för byggnadsegendomen som ägs av staten direkt eller via affärsverk 2019. Bokföringsvärdet var totalt cirka 3,9 miljarder euro. Byggnadsegendomen omfattar byggnader som ingår i nationalegendomen och byggnader och konstruktioner som ingår i materiella nyttigheter. Siffran omfattar inte byggnadsegendom som ägs via statsbolag eller fonder eller enskilda bostadsaktier. (Källa: Regeringens årsberättelse 2019, bilaga 2: Bokslutskalkyler, statens totala balansräkning; Senatfastigheters bokslut 2019, hela koncernen; verksamhetsberättelse för riksdagens kansli 2019; utrikesministeriets bokslut 2019; verksamhetsberättelse och bokslut för förvaltningsnämnden för Sveaborg 2019; verksamhetsberättelse och bokslut för republikens presidents kansli 2019. Posten ”Övriga totalt” har beräknats genom att man från byggnadsegendomen enligt statens totala balansräkning har dragit av byggnadsegendomen enligt bokslutsuppgifterna för Senatfastigheter, riksdagen, utrikesministeriet, förvaltningsnämnden för Sveaborg och republikens presidents kansli.)

kategorier