Yhteenvetoraportti: Vuoden 2021 tilintarkastukset

Yhteenvetoraportti kokoaa valtionhallinnon vuoden 2021 tilintarkastuksen keskeiset havainnot. Raportissa julkaistaan lisäksi keskeiset tiedot VTV:n teematarkastuksista, joissa pyritään tuottamaan koko hallinnon kattavaa tietoa valtion taloudenhoidosta.

Valtiontalouden tarkastusviraston perustuslaillinen tehtävä on tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden, muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen sekä kolmen talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset.

Tilintarkastuksessa varmistutaan siitä, että valtion talousarviota on noudatettu ja että tilinpäätökset antavat oikeat ja riittävät tiedot valtion ja kirjanpitoyksikköjen tuotoista, kuluista ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tarkastetaan kirjanpitoyksikköjen toiminnallisen tehokkuuden tietoja, kirjanpitoa, valtuuskirjanpitoa ja tuloksellisuuden laskentatointa. Kunkin kirjanpitoyksikön tarkastuksessa on voitu painottaa sille erityisiä asioita.

VTV antoi vuodelta 2021 yhteensä 61 tilintarkastuskertomusta valtion kirjanpitoyksiköille. Tarkastetuista yksiköistä 17 sai huomautuksen, sillä niiden tilinpäätöksessä tai taloudenhoidon menettelyissä todettiin olennaisia puutteita. Suurin osa huomautuksista liittyi talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen sekä sisäiseen valvontaan.

VTV on uudistanut tilintarkastusten toteutustapaa viimeisen kahden vuoden aikana. Uudistuksella pyritään kohdentamaan tarkastusta olennaisiin kysymyksiin sekä saamaan entistä suurempi hyöty data-analytiikasta ja muusta digitaalisesta teknologiasta. Uusi tarkastustapa myös tehostaa ja joustavoittaa tarkastusta ja tuottaa entistä laadukkaampaa tietoa valtion taloudenhoidosta.

Teematarkastukset tuottavat yleisiä, kirjanpitoyksiköitä laajasti koskevia havaintoja. Vuoden 2021 teematarkastuksissa on perehdytty valtion taloudenhoidon yhteisiin prosesseihin, valtion omaisuuteen, velkoihin ja vastuisiin, hankintoihin ja valtionapuprosesseihin.

Tilintarkastuksen teemaraportit ovat saatavissa VTV:n kirjaamosta.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-524-5