Sammanfattande rapport: Redovisningsrevisioner 2021

I den sammanfattande rapporten presenteras de viktigaste observationerna från redovisningsrevisionen av statsförvaltningen 2021. I rapporten publiceras dessutom centrala uppgifter om Statens revisionsverks temarevisioner, vars mål är att ta fram information om skötseln av statsfinanserna som omfattar hela förvaltningen.

Det är Statens revisionsverks grundlagsenliga uppgift att årligen granska statens, ministeriernas och de övriga bokslutsskyldiga ämbetsverkens bokslut samt boksluten för tre fonder utanför budgeten.

Vid redovisningsrevisionen säkerställs efterlevnaden av budgeten och att boksluten ger riktiga och tillräckliga uppgifter om statens och bokföringsenheternas intäkter, kostnader och ekonomiska ställning. Dessutom granskas uppgifter om bokföringsenheternas funktionella resultat, bokföring, fullmaktsbokföring och resultatredovisning. Vid revisionen av varje bokföringsenhet har man kunnat betona särskilda angelägenheter som gäller den.

Revisionsverket gav sammanlagt 61 redovisningsrevisionsberättelser till statens bokföringsenheter för 2021. Av de granskade bokföringsenheterna tilldelades 17 anmärkningar, eftersom väsentliga brister konstaterades i deras bokslut eller ekonomiförvaltningsförfaranden. Merparten av anmärkningarna gällde efterlevnaden av budgeten och de centrala bestämmelserna om den samt den interna kontrollen.

Statens revisionsverk har förnyat sättet att genomföra redovisningsrevisioner under de senaste två åren. Syftet med reformen är att rikta in revisionen på väsentliga frågor samt att få större nytta av dataanalys och annan digital teknik. Det nya revisionssättet gör revisionen effektivare och mer flexibel och producerar information av bättre kvalitet om skötseln av statsfinanserna.

Under temarevisionerna görs allmänna observationer som berör bokföringsenheterna på bred front. Vid temarevisionerna 2021 fördjupade man sig i de gemensamma processerna för skötseln av statsfinanserna, statens egendom, skulder och ansvarsförbindelser, upphandlingar och statsunderstödsprocesser.

Temarapporterna om redovisningsrevisionen (på finska) finns att fås på Statens revisionsverks registratorskontor.

kategorier