Rätt att granska nya välfärdsområden

Statens revisionsverk har också rätt att granska ekonomins laglighet, ändamålsenlighet och effektivitet i de välfärdsområden som inleder sin verksamhet den 1 januari 2023.

Statens revisionsverk har rätt att i fråga om den statliga finansieringen granska lagligheten, ändamålsenligheten och effektiviteten i verksamheten och ekonomin i välfärdsområdena och sammanslutningar som kontrolleras av ett välfärdsområde eller av flera välfärdsområden tillsammans (lagen om välfärdsområdet 128 §, lagen om statens revisionsverk 2 §).

Revisionsverket har också rätt att granska:

  • lagligheten och ändamålsenligheten i ekonomin hos de sammanslutningar och stiftelser som hör till välfärdsområdets koncern samt

  • andra sammanslutningar, stiftelser och institutioner där välfärdsområdet tillsammans med ett eller flera välfärdsområden, en eller flera kommuner eller staten utövar bestämmande inflytande i fråga om den statliga finansieringen.

  • Statens revisionsverk har rätt att med avseende på den statliga finansieringen granska lagligheten, ändamålsenligheten och effektiviteten i verksamheten och ekonomin inom Helsingfors stads social- och hälsovård och räddningsväsende och i sammanslutningar som staden har bestämmande inflytande över och som inrättats för dessa uppgifter (23 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård och räddningsväsendet i Nyland).

Revisionsuppdraget för Statens revisionsverk omfattar ekonomin i alla välfärdsområden i fråga om den statliga finansieringen. Enligt regeringens proposition (RP 241/2020 rd) ska revisionsnämnden vid beredningen av utvärderingsberättelsen beakta revisionsverkets eventuella bedömningar av välfärdsområdets verksamhet och ekonomi.

Statens revisionsverk framställer objektiv och oberoende information om välfärdsområdenas ekonomi och verksamhet för riksdagen, ministerierna och de organisationer som är underställda dem. Revisionsverket kan sålunda bedöma och övervaka hur de övergripande målen för reformen och eventuella senare förändringar uppnås i förhållande till de offentliga finansernas tillstånd och hållbarhetsunderskottet.

Revisionsverket har till uppgift att övervaka att den finanspolitiska lagen (869/2012) och de bestämmelser som utgår från den iakttas, samt att de regler som styr finanspolitiken upprättas och iakttas. Övervakningen främjar de finanspolitiska reglernas transparens och begriplighet samt de offentliga finansernas stabilitet och hållbarhet. De offentliga finansernas huvudsakliga riktlinjer fastställs i planen för de offentliga finanserna. De uppgifter som anvisats välfärdsområdena genom lag, och den finansieringsnivå som anvisas för dem samordnas med de offentliga finanserna i valperiodens första plan för de offentliga finanserna. Planen fastställer mål för den finansiella situationen i välfärdsområdenas ekonomi och lägger fram specificerade åtgärder för att de uppsatta målen ska kunna uppnås. Planen för de offentliga finanserna justeras årligen.