Rätt att granska välfärdsområdena

Statens revisionsverk har rätt att granska ekonomins laglighet och ändamålsenlighet i välfärdsområdena.

Statens revisionsverk uppgift i välfärdsområdena är att i fråga om den statliga finansieringen granska lagligheten, ändamålsenligheten och effektiviteten i verksamheten och ekonomin. Granskningsrätten omfattar välfärdsområdena, sammanslutningar, stiftelser och institutioner som hör till välfärdsområdets koncern samt sammanslutningar som kontrolleras av flera välfärdsområden tillsammans. Motsvarande granskningsrätt gäller i fråga om den statliga finansieringen även Helsingfors stads social- och hälsovård och räddningsväsende och sammanslutningar som staden har bestämmande inflytande över och som inrättats för dessa uppgifter.