Behov att rätta till partifinansiering och partibidrag – granskningar har ökat transparensen

Partierna följer reglerna om partifinansieringen i stort sett bra, men det finns också många brister i partiernas finansierings- och rapporteringsförfaranden. År 2017 gjorde Statens revisionsverk (VTV) 50 granskningar, där VTV utredde finansieringen av riksdagspartierna och deras distriktsorganisationer. Därutöver utövade VTV tillsyn över statsunderstöden till partierna, det så kallade partibidraget.

Riksdagspartierna beviljades över 29 miljoner euro i statsunderstöd ur statsbudgeten för 2016. VTV har upptäckt brister som bör åtgärdas när det gäller de avtal och redovisningar av dessa understöd som krävs i statsunderstödslagen. Dessutom hade vissa statsunderstöd anvisats för andra sammanslutningar än sådana föreningar som avses i partilagen. Utifrån observationerna har partierna och andra mottagare av understöd senare korrigerat sina redovisningar.

”I de övervakade sammanslutningarna hade bokföringen i regel skötts på ett ändamålsenligt sätt. På samma sätt som tidigare inkluderade revisorerna dock inte alltid i sina revisionsberättelser sådana uttalanden om understöd och statsbidrag som krävs i partilagen. De givna uttalandena var inte heller alltid entydiga”, berättar Klaus Krokfors, ledande redovisningsrevisor på VTV.

Till VTV:s elektroniska register för redovisning av partifinansieringen anmäldes under 2017 understöd till partier, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt andra partiföreningar och partinära sammanslutningar till ett belopp av över 2,9 miljoner euro. Beloppet ökade något jämfört med 2016. Åren 2011–2017 anmäldes dessa bidragsprestationer till registret till ett totalt belopp av cirka 21,3 miljoner euro. Ungefär 0,5 miljon euro av beloppet utgjordes av i efterhand anmälda bidragsprestationer som hänförde sig till tidigare år.

”VTV:s tillsyn och granskningar har bidragit till en ökad transparens i partifinansieringen. Efter att de kompletterande anmälningarna lämnats in i efterhand var redovisningarna av partifinansieringen i väsentliga delar korrekta. Alla övervakade sammanslutningar har dock inte följt VTV:s rekommendation om att också anmäla sina mottagna kandidatavgifter och riksdagsledamotsavgifter till registret”, säger Krokfors.

År 2017 granskade VTV samtliga åtta riksdagspartier som har beviljats statsunderstöd, och deras 42 distriktsorganisationer i Helsingfors, Tavastland, sydöstra Finland, Birkaland, Savolax-Karelen, Nyland och Egentliga Finland. De övervakade sammanslutningarnas bokföringar som VTV granskade omfattade främst åren 2011–2017. I Finland finns cirka 6 000 partiföreningar, av vilka 154 står under revisionsverkets tillsyn. Sedan 2016 utövar VTV också tillsyn över riksdagspartiernas statsunderstöd, det så kallade partibidraget. Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2018.

Läs mer

kategorier