Bidrag från partinära sammanslutningar anmäls inte alltid

De partinära sammanslutningarna och partiernas distriktsorganisationer följer reglerna om partifinansieringen relativt bra. Ändå har det uppdatagats ett antal betydande brister i förfarandena.

Till det elektroniska registret för redovisning av partifinansieringen anmäldes under 2015 bidragsprestationer till partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar till ett belopp på cirka 3,2 miljoner euro, vilket är detsamma som året innan. Bidragsprestationer har även rapporterats retroaktivt för tidigare år.

Statens revisionsverk upplever att det genom sin tillsyns- och revisionsverksamhet har bidragit till ökad transparens i partifinansieringen. På basis av granskningarna är de aktuella redovisningarna av partifinansieringen efter kompletteringar huvudsakligen riktiga och ger relevanta uppgifter om de bidrag som de granskade sammanslutningarna har fått.

Vid granskningarna observerades inga väsentliga bidragsprestationer som skulle ha stridit mot partilagen. När uppgifterna i de bidragsgivande partinära sammanslutningarnas bokslut och verksamhetsberättelser jämfördes med uppgifterna i det offentliga partifinansieringssystemet märktes det att mottagarna av bidragen inte alltid hade redovisat alla de bidrag som de erhållit. Avvikelserna har varit betydande, men uppgifterna i systemet har kompletterats och korrigerats efter granskningarna.

De övervakade sammanslutningarnas bokföring har i regel skötts på behörigt sätt så att det har varit möjligt att verkställa tillsynen över bestämmelserna i partilagen på basis av bokföringen. Revisionsverket vill dock betona betydelsen av en noggrann, tillräckligt specificerad och aktuell bokföring samt att de redovisningsskyldiga ska lägga märke till låne- och avtalsdokumentation, hantering av medlemsavgifter och redovisning av kassamedel. Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen bör dessutom kunna härledas från bokföringen och andra utredningar och avstämmas mot dem.

I valet av revisorer för de övervakade sammanslutningarna och i revisionsberättelserna finns det fortfarande brister. Till revisorer har inte alltid valts auktoriserade revisorer som partilagen kräver. Revisorerna har inte heller alltid i sina revisionsberättelser inkluderat uttalanden enligt partilagen.

Granskningarna av partifinansieringen 2015:

  • Statens revisionsverk granskade samtliga 13 partinära sammanslutningar och 22 distriktsorganisationer främst i Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Det sammanlagda antalet granskningar av partifinansieringen var 35, vilket är en ökning med tre från året innan.

  • I Finland finns cirka 6 000 partiföreningar, av vilka 145 står under revisionsverkets tillsyn. De har alla lämnat sina bokslutshandlingar för 2014 till registret för redovisning av partifinansieringen.

  • Statens revisionsverk har övervakat iakttagandet av bestämmelserna om i partilagen avsedda bidrag, redovisning av kostnader för och finansiering av valkampanjen samt om uppgörandet och inlämnandet av handlingar i anknytning därtill.

  • Enligt lagen ska som bidrag räknas alla prestationer i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer.

  • Med partinära sammanslutning avses enligt partilagen en sådan sammanslutning, stiftelse eller fond som partiet anmäler till statens revisionsverk som en partinära sammanslutning. Endast partinära sammanslutningar och partierna själva får ge mer än 30 000 euro i bidrag till en och samma mottagare per kalenderår.

Ändring av partilagen 1 januari 2016

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som berett en översyn av val- och partifinansieringslagstiftningen, och regeringen har gett riksdagen en proposition med förslag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering (RP 73/2015 rd).

De senaste åren har statens revisionsverk och riksdagens revisionsutskott påtalat flera problem med tolkningen av bestämmelserna i praktiken, men lagutkastet innehåller inga väsentliga ändringar i bestämmelserna.

Ändringen av partilagen (1688/2015) trädde i kraft den 1 januari 2016.

Läs mer

kategorier