Bristfällig rapportering om partifinansieringen

Redovisningar av partifinansieringen korrigerades i samband med revisionsverkets granskning. Partiorganisationerna bör också följa upp användningen av partistöd noggrannare.

Statens revisionsverk utövar tillsyn över partifinansieringen och användningen av partistödet genom att årligen granska partier, partinära sammanslutningar och partiföreningar. Under förra årets tillsynsomgång granskade revisionsverket 52 partiorganisationer inberäknat alla riksdagspartier.

Partiorganisationerna ska redovisa sin finansiering och lämna in nödvändiga dokument till revisionsverkets register. Liksom tidigare år hade en del partier och partiföreningar inte redovisat alla bidrag som de fått från utomstående parter. Under granskningen lade organisationerna till uppgifter som saknades och korrigerade sina finansieringsredovisningar. Finansieringsredovisningarna uppdaterades till ett värde av sammanlagt cirka 550 000 euro.

“Vi upptäckte också prestationer som hade betraktats som sedvanlig organisationsverksamhet eller genomgångsposter och som inte hade redovisats. I partilagen finns en uttömmande beskrivning av de undantag som inte behöver redovisas. Alla andra prestationer ska alltid redovisas”, påminner revisionsverkets tillsynschef Jonna Carlson.

Även dokument enligt partilagen, såsom bokslut, redovisningsrevisionsberättelser och redovisningar av partistöd, saknades i registret, men också sådana lämnades in under granskningarna. Ett parti har ännu inte redovisat sin finansiering och har inte lämnat in det material som krävs till revisionsverket. Vid behov kan revisionsverket förelägga en aktör som inte har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter med vite.

Utöver partifinansieringen utövar revisionsverket tillsyn över partistödet, dvs. statsunderstödet till partierna. Partistöd beviljas av statsrådet och är avsett som stöd för den politiska verksamheten.

“Alla partiorganisationer bör följa upp och dokumentera användningen av partistödet noggrannare. Vi upptäckte brister i avtalspraxisen, redovisningen av statsunderstöd, bokföringsförfarandena och iakttagandet av användarvillkoren. I fall där bidragsvillkoren inte hade följts betalades bidrag tillbaka till statsrådets kansli till ett värde av sammanlagt cirka 15 000 euro “, berättar Carlson.

Öppen information om partifinansieringen förebygger korruption och otillbörlig påverkan på partiverksamheten. Uppgifter och dokument som gäller partifinansieringen kan läsas på webben.

Läs den senaste publikationen: Tillsyn över partifinansieringen 2023 – Statens revisionsverks berättelse

kategorier