Coronan fördubblade anslagen för regionutveckling

Coronakrisen har åtminstone tillfälligt ökat finansieringen av regionutvecklingen. För att hållbar tillväxt, konkurrenskraft och andra mål för regionutvecklingen ska uppnås behövs en långsiktigare resursplanering.

Coronakrisen fördubblade statsbudgetens anslag till regionerna. År 2020 anvisades nästan 680 miljoner euro för regionutvecklingen. Anslagen för 2021 och 2022 var fortfarande större än under åren före coronaepidemin.

Vid Statens revisionsverks revision konstateras att Finlands nationella finansiering av regionutvecklingen årligen har varierat avsevärt redan före coronakrisen. Dessutom ökade coronaepidemin finansieringen av regionutvecklingen åtminstone på kort sikt.

Enligt Statens revisionsverk försvagar kortsiktigheten i finansieringen och bristfälliga effektindikatorer inriktningen av regionutvecklingsverksamheten och uppföljningen av dess effekter. Allmänna mål för regionutvecklingen är bl.a. hållbar utveckling av regionerna, konkurrenskraft och invånarnas välfärd.

“För att de nationella regionutvecklingsmålen och dialogen med regionerna och städerna ska förverkligas behövs en konsekventare och långsiktigare resursplanering”, säger Osmo Halonen, ledande effektivitetsrevisor vid Statens revisionsverk.

Coronastimulanspaketet för regionerna stödde målen i regionutvecklingsbeslutet

Hösten 2020 fick landskapen ett stimulanspaket på sammanlagt drygt 100 miljoner euro avsett för regionutvecklingen. För att få stimulanspengar var regionerna tvungna att utarbeta egna överlevnadsplaner. 

”Planernas innehåll och kvalitet utvärderades dock inte som en del av finansieringsprocessen och därför hade de ingen betydelse för den regionala fördelningen av finansieringen. Däremot betonades regionutvecklingsbeslutets insatsområden och tvärgående teman (digitalisering och hållbar utveckling) mycket starkt i regionernas överlevnadsplaner”, säger Halonen.

Coronastimulansen i regionerna har således indirekt stött verkställandet av regeringens regionutvecklingsbeslut. Vid verkställandet av regionernas överlevnadsplaner har tyngdpunkten legat på att påskynda förnyelsen av näringslivet och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt på teman som hänför sig till klimatförändringen och hållbar utveckling.

Syftet med stimulanspaketet var att förnya regionernas näringsstruktur så att den i högre grad skulle stöda sig på kompetens, innovationer och internationalism. Villkoret för finansieringen var att den påskyndar digitaliseringen och stödjer uppbyggnaden av ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle. Samma mål har skrivits in i statsrådets regionutvecklingsbeslut för 2020–2023.

Läs rapporten: Främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft

kategorier