Den statliga ägaren deltar inte i riskhanteringen i bolag av strategiskt intresse men kan indirekt påverka den

Den statliga ägaren förväntade sig tydliga åtgärder av Fortum för att utveckla bolagets affärsverksamhet i en mindre riskfylld riktning.

Statens revisionsverk har granskat ägarstyrningen av bolagen av strategiskt intresse för staten. Statens strategiska intresse gäller bolag med verksamhet som kan vara kritisk med tanke på hela samhällets funktion. Det är viktigt att verksamheten har säkerställts till exempel i statsbolag som verkar inom försvaret och försörjningsberedskapen eller som tillhandahåller basservice.

Enligt revisionsverket får avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli omfattande information om bolagen bland annat från redovisningsrevisorerna, bolagens ledningsgrupper och styrelseordförande samt från sina egna ekonomiska analyser. I bolagens styrelser finns också tjänstemannarepresentanter för avdelningen för ägarstyrning, även om de inte har direkt kontakt med avdelningens strategiansvariga.

Ägarstyrningen deltar inte själv i riskhanteringsprocessen men diskuterar riskerna med bolaget och bedömer risknivån. Bolagets styrelse ansvarar för att ordna riskhanteringen. Ägarstyrningen kan påverka bolagets verksamhet och riskhantering genom valet av styrelsemedlemmar.

“De strategiska diskussionerna mellan den strategiansvariga, styrelseordföranden och ledningen är konfidentiella och detaljerad information om dem finns inte att tillgå. Därför är det svårt att bedöma effekterna av dem och vem som har påverkat besluten”, säger Vesa Koivunen, effektivitetsrevisionsråd vid Statens revisionsverk.

De centrala principerna för ägarpolitiken fastställs i regeringsprogrammet, men statsrådets principbeslut drar upp närmare linjer och verksamhetssätt för ägarstyrningen. Enligt principbeslutet ansvarar bolagets styrelse och ledning för att informera ägaren om väsentliga frågor.

“I principbeslutet bör antecknas att strategiska intressen inte får äventyras till exempel genom aktieförsäljning, företagsförvärv eller omorganisering. Dessutom vore det bra att anteckna i dokumentet i vilka situationer man ska informera ägaren om att sådana åtgärder pågår. Detta skulle förtydliga när bolaget, avdelningen för ägarstyrning och ministeriet tillsammans ska bedöma effekterna på det strategiska intresset”, säger Koivunen.

Den statliga ägaren önskade åtgärder av Fortum för att minska risken

Den statliga ägaren kan i ägarstrategin anteckna sina förväntningar på bolagets risknivå och därigenom informera bolagets ledning och finanspolitiska ministerutskottet om dem. I den ägarstrategiska rapporten om Fortum från början av 2021 förväntade sig den statliga ägaren tydliga åtgärder av bolaget för att utveckla bolagets affärsverksamhet i en mindre riskfylld riktning.

“Ett år senare uttryckte man något mer direkt att ägaren förväntar sig att bolaget minskar risken i sin affärsverksamhet. I en rapport som publicerades 2022 stod det att ägarstyrningen förväntade sig verksamhet som tryggar det strategiska intresset, det vill säga att elproduktionens tillräcklighet tryggas under alla förhållanden”, säger Koivunen.

Föremål för revisionsverkets revision var avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, försvarsministeriet, arbets- och näringsministeriet och funktionen för ägarstyrning vid finansministeriet. I revisionen ingick 17 bolag av strategiskt intresse för staten.

Läs rapporten: Bolag av strategiskt intresse för staten – riskhantering och säkerställande av verksamhetens kontinuitet

kategorier