Valtio-omistaja ei osallistu strategisen intressin yhtiöiden riskienhallintaan mutta voi vaikuttaa siihen välillisesti

Valtio-omistaja odotti Fortumilta selkeitä toimenpiteitä, joilla yhtiön liiketoimintaa kehitettäisiin vähäriskisempään suuntaan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut valtion strategisen intressin yhtiöiden omistajaohjausta. Valtion strateginen intressi kohdistuu yhtiöihin, joiden toiminta voi olla kriittistä koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. On tärkeää, että esimerkiksi maanpuolustusta, huoltovarmuutta ja peruspalveluja tarjoavien valtionyhtiöiden toiminta on varmistettu.

Tarkastusviraston mukaan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto saa laajasti tietoa yhtiöistä muun muassa tilintarkastajilta, yhtiöiden johtoryhmiltä ja hallitusten puheenjohtajilta sekä omista taloudellisista analyyseistään. Yhtiöiden hallituksissa on myös mukana omistajaohjausosaston virkamiesedustajia, joskin he eivät ole suoraan yhteydessä osaston strategiavastaavaan.

Omistajaohjaaja ei itse osallistu riskienhallintaprosessiin mutta keskustelee yhtiön kanssa riskeistä ja arvioi riskitasoa. Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa yhtiön hallitus. Omistajaohjaaja voi vaikuttaa yhtiön toimintaan ja riskienhallintaan hallituksen henkilövalintojen kautta.

”Strategiavastaavan, hallituksen puheenjohtajan ja johdon väliset strategiset keskustelut ovat luottamuksellista, eikä niistä ole saatavissa yksityiskohtaisia tietoja. Siksi niiden vaikutuksia ja sitä, ketkä päätöksiin ovat vaikuttaneet, on vaikeaa arvioida”, VTV:n tuloksellisuustarkastusneuvos Vesa Koivunen sanoo.

Omistajapolitiikan keskeiset periaatteet määritellään hallitusohjelmassa, mutta valtioneuvoston periaatepäätös linjaa tarkemmat suuntaviivat ja toimintatavat omistajaohjaukselle. Periaatepäätöksen mukaan yhtiön hallituksella ja johdolla on vastuu tuoda oleelliset asiat omistajan tietoon.

”Periaatepäätökseen pitäisi kirjata, että strategisia intressejä ei saa vaarantaa esimerkiksi osakemyynneillä, yritysostoilla tai uudelleenjärjestelyillä. Lisäksi dokumenttiin olisi hyvä kirjata, millaisissa tilanteissa on viestittävä omistajalle, että tällaisia toimenpiteitä on tekeillä. Nämä selkeyttäisivät, milloin yhtiön, omistajaohjausosaston ja ministeriön on yhdessä arvioitava vaikutuksia strategiseen intressiin”, Koivunen sanoo.

Valtio-omistaja toivoi Fortumilta riskiä alentavia toimenpiteitä

Valtio-omistaja voi kirjata omistajastrategiaan odotuksensa yhtiön riskien tasosta ja sitä kautta viestiä ne yhtiön johdolle ja talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Fortumia koskevassa alkuvuoden 2021 omistajastrategisessa raportissa valtio-omistaja odotti yhtiöltä selkeitä toimenpiteitä, joilla yhtiön liiketoimintaa kehitettäisiin vähäriskisempään suuntaan.

”Vuotta myöhemmin todettiin hieman suoremmin, että omistaja odottaa yhtiön laskevan liiketoimintariskiään. Myöhemmin vuonna 2022 julkaistussa raportissa luki, että omistajaohjaus odotti strategisen intressin turvaavaa toimintaa eli että sähköntuotannon riittävyys turvataan kaikissa olosuhteissa”, Koivunen sanoo.

VTV:n tarkastuksen kohteina olivat valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriön omistajaohjaustoiminto. Tarkastelussa oli mukana 17 valtion strategisen intressin yhtiötä.

Tutustu julkaisuun: Valtion strategisen intressin yhtiöt – riskienhallinta ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Kategoriat