Den strategiska styrningen av polisens trafikövervakning måste stärkas

Det är ett allmäneuropeiskt mål att minska antalet dödsfall i trafiken och förbättra trafiksäkerheten. En stärkning av den strategiska styrningen av trafikövervakningen skulle stödja detta.

Statens revisionsverk har granskat polisens trafikövervakning. Beredningsarbetet gällande trafiksäkerheten har minskat på olika håll inom statsförvaltningen. Orsaken är strategiska satsningar på de mest akuta och synliga säkerhetshoten. Den nationella styrningen och samordningen av polisens trafikövervakning har också minskat under de senaste fem åren.

Finland har förbundit sig till det allmäneuropeiska målet att förbättra trafiksäkerheten genom att bl.a. halvera antalet dödsfall i trafiken före 2020.

”För att de långsiktiga målen för trafiksäkerheten och trafikövervakningen ska kunna uppnås måste den strategiska styrningen och resultatstyrningen stärkas”, säger överinspektör Katri Lammi på Statens revisionsbyrå.

Sedan 2014 har det gjorts många ändringar i organiseringen av polisens trafikövervakning och tilldelningen av resurser till den. Enligt Lammi är det viktigt att utvärdera hur lyckade de ändringar som redan har gjorts har varit, så att man kan försäkra sig om att de administrativa reformerna fungerar och kan vidareutveckla verksamheten.

Antalet årsverken inom polisens trafikövervakning har minskat under de senaste åren. Detta har visat sig i form av minskad synlig trafikövervakning i den trafikövervakning som polisinrättningarna utför och i att trafiksektorernas resurser har utnyttjats för andra ändamål än övervaknings- och utryckningsuppgifter. År 2019 läggs cirka 52 miljoner euro på trafikövervakning, vilket är cirka sju procent av de resurser som har tilldelats polisväsendet.

Målet med Statens revisionsverks granskning var att utreda om polisens trafikövervakning har planerats och organiserats på ett sådant sätt att den har förutsättningar att verka med gott resultat. Polisens trafikövervakning är en del av det mer omfattande trafiksäkerhetsarbetet, som utförs av flera aktörer tillsammans.

 

Ta del av publikationen: Polisens trafikövervakning

kategorier