Polisens trafikövervakning

Finland har förbundit sig till det allmäneuropeiska målet att minska antalet dödsfall i trafiken och förbättra trafiksäkerheten. Den strategiska styrningen av polisens trafikövervakning måste stärkas, så att trafikövervakningen kan uppnå de uppsatta målen. Den nationella styrningen och samordningen har minskat under de fem senaste åren. Beredningsarbetet gällande trafiksäkerhet har också minskat inom statsförvaltningen.

Polisens trafikövervakning är en del av trafiksäkerhetsarbetet, som utförs av flera aktörer tillsammans. Målet med Statens revisionsverks granskning var att utreda om polisens trafikövervakning har planerats och organiserats på ett sådant sätt att den har förutsättningar att verka med gott resultat.

Sedan 2014 har det gjorts många ändringar i organiseringen av polisens trafikövervakning och tilldelningen av resurser till den. Det planerade antalet årsverken inom polisens trafikövervakning har minskat från 592 årsverken till 492 årsverken mellan åren 2012 och 2018.

Det framgick av granskningen att beredningsarbetet gällande trafiksäkerheten har minskat på olika håll inom statsförvaltningen. Orsaken är strategiska satsningar på de mest akuta och synliga säkerhetshoten. Den nationella styrningen och samordningen av polisens trafikövervakning har också minskat under de senaste fem åren.

Statens revisionsverk rekommenderar att Inrikesministeriet stärker den strategiska styrningen och resultatstyrningen av trafikövervakningen och trafiksäkerheten samt utvärderar nödvändiga utvecklingsåtgärder inom trafikövervakningen och dess effektivitet.

kategorier