Digitaliseringen av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning hanteras splittrat – det behövs tydliga uppgifter, ansvar och verksamhetsmodeller

Digitaliseringen av allmänbildande utbildning styrs och hanteras splittrat och med otillräckligt faktaunderlag. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen bör förtydliga aktörernas ansvar, uppgifter och verksamhetsmodeller samt förbättra faktaunderlaget i digitaliseringen.

Statens revisionsverk har granskat hur undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen styr och administrerar digitaliseringen av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Enligt revisionen saknar digitaliseringsaktörerna en tydlig gemensam syn på vad som förväntas och önskas av digitaliseringen och vilka aktörernas uppgifter, roller och ansvar är som helhet. Detta försvårar digitaliseringen och hanteringen av de tillhörande riskerna.

“Vi rekommenderar att undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen förtydligar digitaliseringsaktörernas ansvar, uppgifter och eftersträvade verksamhetsmodeller i digitaliseringen av grundläggande utbildning”, säger Timo Oksanen, effektivitetsrevisionsråd på Statens revisionsverk.

Digitaliseringen och den nya tekniken tar språng som skapar nya möjligheter och risker för utbildningen mycket snabbare än med vilken takt lösningarnas funktionalitet kan förutses och bedömas. För närvarande saknas det tillräcklig kunskap om när själva digitaliseringen räcker och när man dessutom behöver nya strukturer, processer eller andra satsningar som stöd för att gynna lärandet och undervisningen.

Digitaliseringen av undervisnings- och lärandemiljöer samt hanteringen av denna digitalisering utvecklas främst i projekt som berör enskilda digitaliseringsfaktorer. Åren 2007–2018 har digitaliseringen av undervisnings- och lärandemiljöer understötts med ca 280 miljoner euro av statliga medel i totalt 2 900 projekt. Enligt revisionsverket bör projektinformationen sammanställas, analyseras och spridas systematiskt så att utvecklingsverksamhet på annat håll får ett mångsidigt stöd.

“Digitaliseringslösningarna uppstår dock inte enbart genom att man följer god praxis, utnyttjar forskningsdata eller bedömer resultat. Faktaunderlaget för lösningarna måste byggas upp genom att man producerar ny kunskap och utnyttjar den befintliga kunskapen mer kvalitativt än tidigare. Ofta skapas de nya lösningarna först när olika alternativ och verksamhetsmodeller provas i praktiken”, säger Oksanen.

Med digitalisering avses i denna revision att medvetet och målinriktat förändra förfaringssätt och processer i undervisningen och lärandet genom digitala medel. Lärandemiljöer är platser, utrymmen, gemenskaper och förfaranden som främjar lärande och där studier och inlärning sker.

Ta del av publikationen: Digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning

Mer information om Statens revisionsverks revisioner och god förvaltning: VTV.fi

kategorier