Effektiv beredning av projekt som överskrider valperioderna kräver tydliga och bestående mål

Omfattande förvaltningsreformer förutsätter ofta långsiktig beredning. Regeringsbyten kan medföra diskontinuitet i beredningen, vilket kan förebyggas med tydliga mål och god projekthantering.

Projekt, program och reformer som överskrider val- och regeringsperioderna bör ha tydliga, konsekventa och bestående mål. Statens revisionsverk utvärderade målen och de övriga förutsättningarna för lyckad beredning i fyra exempelprojekt:

  • social- och hälsovårdsreformen,

  • reformen av den sociala tryggheten,

  • Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt (HX och Flottilj 2020) samt

  • digitaliseringsutvecklingen och nationellt utnyttjande av artificiell intelligens.

För både social- och hälsovårdsreformen och reformen av den sociala tryggheten förblev de grundläggande målen desamma när nya regeringsperioder inleddes. Vid beredningen strävade man också efter att utnyttja den information som bildats under tidigare regeringsperioder. Vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen uppstod diskontinuitet därför att regeringarnas medel för att uppnå de grundläggande målen varierade. Arbetet i den parlamentariska kommittén som beredde reformen av den sociala tryggheten försvårades av omfattningen av det reformmål som ställdes upp i regeringsprogrammet.

Målen för Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt har varit långsiktiga och konsekventa och grundat sig på försvarsredogörelser. Även den programbyrå som grundades vid försvarsministeriet stödde projektorganisationens arbete.

Främjandet av digitaliseringen har som tema ingått i regeringsprogrammen från en valperiod till en annan. Det har dock inte funnits någon enhetlig strategi bakom utvecklingen och den har inte samordnats sektorsövergripande. I fortsättningen strävar man efter att svara på identifierade brister särskilt med hjälp av den digitala byrån mellan ministerierna och Finlands digitala kompass. 

Innan beredningen av betydande projekt eller program inleds bör man se till att beredningsarbetet är välorganiserat, att resurserna är tillräckliga och att beslutsfattandet är effektivt.

Bekanta dig med publikationen: Beredning av projekt och reformer som överskrider valperioderna

kategorier