Ett maximibelopp borde fastställas för finansieringen av Finnfund

Statens revisionsverk önskar att man skulle rikta mer uppmärksamhet mot maximibeloppet för finansieringen av Finnfund, målen för utvecklingseffekterna samt verksamhetsriskerna.

Finansieringen av det nästan helt statsägda Finnfund och Finnfunds verksamhet har ökat betydligt under de senaste åren i och med finansieringen i form av lån. Statens revisionsverk granskade bolagets verksamhet och ägarstyrning.

Utrikesministeriet ansvarar för ägarstyrningen av Finnfund. Enligt Statens revisionsverk har ingen strategi utarbetats i ägarstyrningen för hur mycket den statliga finansieringen i Finnfund ska eller kan ökas. Lånefinansieringen av Finnfund beviljas utanför statens utgiftsram, dvs. statens utgiftsregel sätter inga gränser för den.

“Utrikesministeriet bör ta ställning till med vilka instrument och hur mycket det är ändamålsenligt att som mest finansiera Finnfund. Dessutom bör man bedöma de ekonomiska och övriga riskerna som bolagets verksamhet medför för staten samt eventuella ansvarsförbindelser till följd av dem”, säger Statens revisionsverks överrevisor Pälvi Polojärvi.

Finnfund är ett finansieringsbolag, vars lagstadgade uppgift är att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i utvecklingsländerna. Bolaget har också ett ekonomiskt avkastningsmål. För det egna kapitalet eftersträvas en avkastning på minst två procent som ett glidande medelvärde på fem år. Finnfund har inte uppnått avkastningsmålet efter 2011, även om bolaget i huvudsak har varit vinstgivande.

Finnfund bedömer investeringsobjekten systematiskt i fråga om ekonomiska och övriga risker. I fråga om fondplaceringar kan bedömningen som görs före investeringsbeslutet dock vara bristfällig, eftersom man vid tidpunkten för beslutet inte nödvändigtvis vet vilka projekt finansieringen slutligen går till.

Avkastningsmålet styr i hög grad Finnfunds verksamhet. Utvecklingseffekterna förväntas vara ett resultat av företagsekonomiskt lönsamma projekt. Finnfund bedömer på förhand och följer främst upp projektspecifika prestationer såsom arbetsplatser, skatteintäkter eller mängden producerad energi. Däremot utvärderar Finnfund endast sporadiskt verkningsfullheten i utvecklingsländerna genom externa utredningar.

“Finnfund har strävat efter att förbättra utvärderingen och mätningen av investeringsverksamhetens utvecklingseffekter. Utvecklingsarbetet måste fortsätta för att man bättre än i nuläget ska kunna utvärdera om Finnfund har lyckats i sin uppgift”, säger Polojärvi.

Utrikesministeriet har ställt upp många mål för Finnfund, inklusive FN:s alla mål för hållbar utveckling. Enligt Statens revisionsverk bör ministeriet precisera specialuppgiften som fastställts för bolaget och definiera vilka utvecklingseffekter man i första hand syftar till med Finnfunds investeringsverksamhet.

Finnfund erbjuder företag som är verksamma i utvecklingsländer finansiering, lån och specialkompetens i fråga om investeringar. Finnfund får finansiering från finska staten, från den privata kapitalmarknaden och från avkastningen på sina investeringar. Finnfund gör årligen cirka 20–30 nya investeringar för sammanlagt cirka 200–250 miljoner euro. I slutet av 2021 var balansvärdet för Finnfunds investeringstillgångar 657 miljoner euro.

Läs rapporten: Finnfunds investeringsverksamhet och dess riskhantering

kategorier