Finland skulle dra mer nytta av olika dataset om myndighetssamarbetet förbättrades

Finska myndigheter har gjort olika dataset tillgängliga i enlighet med Europeiska unionens direktiv. Utifrån sin revision rekommenderar Statens revisionsverk att dataset görs tillgängliga på ett sätt som är mer systematiskt och mer förutsägbart ur användarnas synvinkel.

Vid utförandet av myndighetsuppgifter samlar staten in bland annat geografisk information, personuppgifter och företagsuppgifter i olika register och andra dataset. När dataset görs tillgängliga för alla ökar det insynen i myndigheternas verksamhet, erbjuder en produktionsfaktor för affärsverksamhet och möjliggör förvaltningsutveckling. Statens revisionsverk har granskat hur dessa mål uppfylls vid öppnandet av dataset.

Varje myndighet har själv beslutat om öppnande av sina dataset. Den som utnyttjar öppna data får tillgång till data i det format som data har gjorts tillgängliga. Data om olika dataset och öppna data upprätthålls inte så att de är lättillgängliga för andra myndigheter, aktörer i näringslivet och medborgare.

”Flera öppna data kan utnyttjas lättare än förr. Däremot saknas en helhetsbild av dataset och öppnandet av dataseten. Läget förbättras när myndigheterna har skapat rutiner för att upprätthålla en uppdaterad helhetsbild”, säger Matti Mattila, effektivitetsrevisionsråd.

En del av dataseten har ännu inte gjorts tillgängliga för allmänheten. Myndigheterna motiverar det bland annat med att viss information är sekretessbelagd och en del av intäkterna bortfaller. Det kostar att skapa och underhålla dataset. I de otillgängliga dataseten har utgifter för utlämnande av data täckts med avgifter från användare. Om ett dataset görs tillgängligt upphör inkomsterna från avgifterna.

De flesta förvaltningsområden anser att de kan göra de viktigaste dataseten tillgängliga före 2020.

Revisionsverket rekommenderar att beskrivningen av dataseten och tillgången till dem förbättras under ledning av ministerierna. Dessutom rekommenderar revisionsverket att riskhanteringen vid öppnandet av dataset utvecklas.

När öppna data gynnar de samhällsekonomiska och samhälleliga målen och målen för utvecklingen av förvaltningen, behövs bredare perspektiv på statens budgetförfarande. Vid statens verksamhets- och finansplanering skulle en utgångspunkt kunna vara att på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt skapa, underhålla och använda dataset på statsnivå.

Enligt Europeiska kommissionens utredning 2011 skulle vidareutnyttjandet av information kunna leda till en direkt ekonomisk nytta på upp till 40 miljarder euro inom EU, vilket för Finlands del innebär nästan 700 miljoner euro.

Ta del av publikationen: Öppen information och utnyttjandet av myndighetsinformation

Fler granskningar gjorda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning: VTV.fi

kategorier