Förutsättningar finns för bra genomförande av företagsansvar

Statens revisionsverk (SRV) har utvärderat ägarstyrningsavdelningens styrning av företagsansvar samt genomförandet av företagsansvar i tre bolag i en fallstudie. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli har integrerat företagsansvar i avdelningens analys- och ägarstrategiska arbete samt i dialogen mellan ägaren och bolagen. Bolagen har gjort företagsansvar som en del av sin affärsverksamhet och riskhantering. Utifrån revisionen bör ägarstyrningsavdelningen utvärdera behovet av att styra bolagen mot noggrannare rapportering av företagsansvarets värdegenererande element för bolaget och de samhällsansvariga lösningar som erbjuds kunderna.

– Uppbärandet av samhällsansvar i statsbolag utgår från principen att företaget är en del av samhället och klarar sig bättre ju bättre det omgivande samhället mår. Med tanke på ägarvärdet är företagets goda anseende och möjligheter till affärstillväxt viktiga dimensioner av företagsansvar, säger ledande effektivitetsrevisor Vesa Koivunen.

Behovet och nyttan av ansvarsfull företagsverksamhet har identifierats

De bolag som ingick i fallstudien hade integrerat företagsansvar i affärsverksamheten samt kärnfunktionerna, riskhanteringen och ledningssystemen. De genomförde sitt företagsansvar genom bland annat energi- och materialeffektiva lösningar för verifiering och reducering av koldioxidfotavtrycket och verksamhetens övriga miljöpåverkan. Bolagen och deras kunder får fördelar av företagsansvar framför allt i form av ny kompetenskapital. I de bolag som omfattades av fallstudien uppkom kompetenskapital inom bland annat oljebekämpning, ishantering, vattenhantering, dammsäkerhet och hantering av fiskerinäringsåtaganden.

Bolagen bör i större omfattning rapportera företagsansvarsinformation som både absoluta och proportionella siffror, vilket kan underlätta identifieringen och bedömningen av företagsansvarets nivå. Även grundläggande faktorer, som skatteavtryck och klimatåtaganden, bör presenteras som styrkor i genomförandet av och rapporteringen om företagsansvar.

– Utifrån revisionen lever bolagen väl upp till de mål för ansvarsfrågor som fastställs i statens ägarpolitik. Utmaningen ligger i att formulera målen och målutfallet på ett mätbart och enkelt rapporterbart sätt. Bolagen bör också rapportera om kopplingen mellan uppbärande av företagsansvar och de globala megatrenderna –till exempel klimatförändringarna eller minskande naturtillgångar – och hållbar utveckling, säger överinspektör Sanna Ollila.

***
Ägarstyrning och företagsansvar i statsbolag
Företagsansvar delas vanligen upp i följande tre områden: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Intressenternas allt större förväntningar på att företagen ska bedriva ansvarsfull verksamhet har ökat företagsansvarets betydelse. Enligt statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik från 2011 är en av målsättningarna för ägarstyrningen att främja och säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. År 2016 fastställdes samhällsansvar som en av grundvärderingarna för statsbolagen.

Styrning och genomförande av företagsansvar i statsbolag – fallstudie: Arctia Ab, Kemijoki Oy, Vapo Oy – Effektivitetsrevisionen ligger som grund för bedömningar och rekommendationer gällande hur väl bolagen som omfattades av fallstudien har uppnått målen för företagsansvar samt hur måluppfyllelsen kan främjas och företagsansvaret utvecklas i de enskilda bolagen.
***

kategorier