Generaldirektör Tytti Yli-Viikari: ”Politiskt beslutsfattande i realtid kräver nytt slags stöd av tjänstemännen”

Statens revisionsverks (VTV) årsberättelse till riksdagen har publicerats. I översikten tar generaldirektör Tytti Yli-Viikari upp matchningsproblemet mellan politiken och tjänstemannaberedningen. Det politiska beslutsfattandet har förändrats och behöver en öppen, transparent, snabb och interaktiv tjänstemannaberedning för att lyckas. Tjänstemännen ansvarar för att lyfta fram vad som är möjligt respektive omöjligt med tanke på lagstiftningen och statsfinanserna. Yli-Viikari framhåller även behovet av en egen riskhanteringspolitik för statsrådet.

Tytti Yli-Viikari: “Nutidens politik passar inte ihop med tidskrävande tjänstemannaberedning”

I generaldirektörens översikt lyfter Tytti Yli-Viikari fram problemet med matchningen av politiken och tjänstemannaberedningen.

– Känslan av brådska, rollförvirring och knappa resurser medför stor press. Utmaningar i tjänstemannaarbetet är att förväntningarna på öppenhet och transparens har förändrats, ärenden är komplicerade och information om resultat ska ges omgående. Därför har tjänstemännen börjat dela information, nätverka och föra en öppen diskussion i sociala medier. Försökskulturen har också blivit starkare, resonerar Yli-Viikari.

Enligt Yli-Viikari bör tjänstemännen granska sina arbetssätt kritiskt och fundera över hur de politiska aktörerna kan tillhandahållas nytt slags stöd och service. Politiskt beslutsfattande i realtid är krävande. Resultat förväntas omgående och nya frågor lyfts fram innan lärdom har dragits av tidigare erfarenheter. Om tjänstemannaberedningen inte läggs om för att den ska tillhandahålla en tillförlitlig och relevant plattform för politiken, sker förbiledning och beredning som styrs av impulser från aktörer utanför förvaltningen. I så fall blir kvaliteten på beslutsfattandets faktaunderlag och omfattningen av konsekvensbedömningar lidande.

– Observationer vid våra granskningar vittnar om att politik som bedrivs i realtid och i sociala medier inte passar in i den tidskrävande och enhetliga tjänstemannaberedningen. Politikerna och tjänstemannakåren bör lösa detta problem i samarbete, betonar Yli-Viikari.

För närvarande uppmuntrar verksamhetskulturen i Finland med dess bedömningar och mätningar snarare till att eftersträva säkerhet än till förnyande risktagning, konstaterar Yli-Viikari. Det gäller att identifiera riskerna och fastställa en godtagbar risknivå så att riskhanteringen kan tillåta en djärvare verksamhet. Betydelsen av riskhantering är särskilt stor när beslut fattas på statsrådets nivå. En övergripande riskhantering skulle stödjas av statsrådets egen riskhanteringspolicy.

Huvudteman i årsberättelsen är digitalisering, strukturella reformer, vård- och landskapsreformen och innovationer

Till följd av digitaliseringen deltar allt fler parter i tillhandahållandet av tjänster utöver statliga aktörer. Ansvarsområdena inom förvaltningen är till alla delar inte klara, särskilt när det gäller funktionssäkerhet och informationssäkerhet. Vid strukturella reformer betonas omfattande faktaunderlag och högkvalitativa konsekvensbedömningar. Det är lättare att göra fördelaktiga val i relation till målen när risker och osäkra faktorer har identifierats på ett systematiskt sätt.

– I anslutning till förvaltningens strukturella förändringar gäller det att säkerställa att förvaltningens tjänster kan tillhandahållas även under förändringen, betonar överdirektör Marko Männikkö.

Med avseende på vård- och landskapsreformen ligger fokus i årsberättelsen på de väsentliga risker som hänför sig till uppfyllelsen av sparmålet. För att sparmålet ska kunna nås, krävs det att del- och etappmål ställs upp för de olika delområdena och att måluppfyllelsen följs upp på ett systematiskt sätt.

I årsberättelsen behandlas främjandet av näringsverksamhet bland annat utgående från på vilket sätt god innovationsfrämjande praxis har tillämpats inom statlig upphandling. Arbetet med att främja innovation genom offentlig upphandling har stor potential, eftersom det totala värdet på den offentliga upphandlingen i Finland uppgår till cirka 35 miljarder euro per år. Hittills har staten genomfört få offentliga innovationsupphandlingar.

– De nationella innovationsstrategierna bör förankras bättre i alla upphandlingsenheter inom den offentliga förvaltningen, konstaterar Männikkö.

VTV överlämnade sin årsberättelse till riksdagen den 19 september. Berättelsen innehåller en sammanfattning av skötseln av statsfinanserna, förvaltningen och de ur riksdagens synpunkt viktigaste observationerna vid revisionerna.

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017

kategorier