Revisionsorgan i EU-länder bedömde finanspolitiska EU-, IMF- och OECD-rekommendationer

Statens revisionsverk (VTV) medverkade i en parallell revision av sex EU-länders finanspolitik utifrån internationella organisationers finanspolitiska rekommendationer och medlemsländernas åtgärder för att minska de finanspolitiska riskerna. Utöver Finland deltog Nederländerna, Lettland, Portugal, Sverige och Slovakien i revisionen. Enligt resultaten från den parallella revisionen har EU, OECD och IMF gett liknande finanspolitiska rekommendationer till respektive land. Vad gäller Finland har dessutom en avsevärd del av rekommendationerna upprepats år efter år.

Finland hade inte den mest omfattande kommunikationspraxisen men det har skett framsteg

Det är svårt att bedöma den praktiska betydelsen av frivilliga rekommendationer eftersom dessa utformas i en dialog med nationella myndigheter och andra intressenter. Därmed har rekommendationerna ofta sitt ursprung i den nationella finanspolitiska debatten och inte enbart i analyser som görs av de internationella organisationernas experter. Därför är det oklart om åtgärder i linje med rekommendationerna är en följd av att dessa rekommendationer getts eller om de hade genomförts i vilket fall som helst. Det finns även många exempel på att rekommendationer inte har genomförts.

Revisionsresultaten betonar vikten av att de finanspolitiska rekommendationerna får tillräckligt omfattande publicitet och att de nationella parlamenten involveras. Syftet med revisionen var inte att bedöma rekommendationernas relevans eller kvalitet men rekommendationerna ger i varje fall regeringar och andra parter ett instrument för jämförelser mellan nationella riktlinjer och synpunkter utifrån. Rekommendationerna har även potential att utmana de nationella riktlinjerna, som i den nationella debatten kanske ses som det enda alternativet. Enligt resultaten finns det betydande skillnader mellan de granskade länderna när det gäller praxisen för att kommunicera rekommendationerna till en bredare publik och till det nationella parlamentet. Förfarandena i Finland var i vissa delar inte de mest omfattande jämfört med övriga granskade EU-länder men det har skett framsteg efter sammanställningen av revisionsresultaten.

I april 2017 publicerade VTV utredningen Finanspolitiska risker – internationella rekommendationer, som ingick i den parallella revisionen. I utredningen granskades finanspolitiska rekommendationer som getts till Finland åren 2012–2016 samt hur de starkt framhållna strukturreformerna i rekommendationerna har påverkat de finanspolitiska riskerna.

Den parallella revisionen utfördes av ett finanspolitiskt revisionsnätverk inom Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen. En sammanfattning av den parallella revisionen har publicerats i Kontaktkommitténs webbtjänst.

kategorier