Riksdagens krav på statens redovisningsrapportering uppfylldes bättre än tidigare

Statsbokslutet för 2016 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser. De krav som riksdagen ställt på rapporteringen har uppfyllts bättre än tidigare, men kvaliteten på rapporteringen varierar. Ofta har resultatmålen uppställts så att det är svårt att rapportera om måluppfyllelsen. Antalet negativa ställningstaganden till lagenligheten ökade jämfört med året innan.

För finansåret 2016 gav Statens revisionsverk sammanlagt 64 revisionsberättelser om revisionerna av ministerierna och andra bokföringsenheter. Hos tretton bokföringsenheter innehåller revisionsberättelsen ett eller flera negativa ställningstaganden till lagenligheten. De främsta anledningarna var förfaranden som strider mot statsbudgeten och bestämmelserna om den, exempelvis användning av anslag i strid med budgeten. Det totala antalet negativa ställningstaganden till lagenligheten ökade till 32 från 22 året innan. Budgetefterlevnad ska fortfarande iakttas.

Regeringens årsberättelse har utvecklats i den riktning som riksdagen har förutsatt. Ministerierapporteringen är mer komprimerad och även rapportstrukturen är mer enhetlig än tidigare. Effektivitetsrapporteringen kan ändå vidareutvecklas genom bättre koppling mellan målsättning och rapportering.

Lägesbilden i berättelsen motsvarar revisionsverkets bedömningar av regeringens mål för balansering av den offentliga ekonomin samt EU:s finanspolitiska regler. Rapporteringen av ansvarsförbindelserna inom statsfinanserna är mer ingående och samordnad än tidigare. Rapporteringen av statens bolagsinnehav är mer omfattande än tidigare. Med tanke på bättre riskmedvetenhet borde regeringens årsberättelse ändå ha större transparens vad gäller rapporteringen av riskerna i säkerheter och andra villkorliga åtaganden.

Statens revisionsverk lämnade 31 maj 2017 en särskild berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016.

kategorier