Riskerna relaterade till statens borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser beaktas inte tillräckligt

Riskerna relaterade till statens ansvarsförbindelser bör identifieras i högre grad i beredningen och styrningen av finanspolitiken. Ansvarsförbindelser utgörs av bland annat statens borgensförbindelser som kan orsaka staten utgifter. Enligt revisionsverkets granskning har rapporteringen om ansvar blivit mer heltäckande under de senaste åren, men trots det är den inte tillräcklig.

Enligt den granskning som Statens revisionsverk genomförde har konsekvenserna av risker relaterade till ansvarsförbindelser för statens utgifter inte bedömts i tillräcklig omfattning. På statlig nivå har man inte tillräckligt tydligt definierat den maximala risknivån och bedömningen har inte harmoniserats. Riskbedömningen är ämbetsverksspecifik, och därför varierar innehållet i bedömningarna.

”Utifrån en hållbar ekonomiförvaltning finns det utmaningar för hanteringen av ansvarsförbindelser, eftersom reglerna för den nationella finanspolitiken inte begränsar en ökning av ansvarsförbindelser. EU ställer inte heller begränsningar för denna tillväxt men har ställt fler rapporteringskrav relaterade till ansvarsförbindelser”, säger Matti Okko, revisionschef för finanspolitik vid Statens revisionsverk.

Statens ansvarsförbindelser har under de senaste åren på ett mer heltäckande sätt beaktats i regerings årsberättelse och statens bokslut. Finansministeriet har också upprättat en årlig översikt över statens ekonomiska risker och ansvarsförbindelser. En del offentliga uppgifter har dock inte rapporterats tydligt, och alla uppgifter har inte utnyttjats i regeringens årsberättelse eller risköversikt. Till exempel i regeringens plan för den offentliga ekonomin omfattar rapporteringen om ansvarsförbindelser endast uppgifter om den statliga sektorn, medan kommunernas stora ansvarsförbindelser inte beaktas.

”En hållbar förvaltning av den offentliga ekonomin förutsätter att statens ansvarsförbindelser identifieras, att riskerna relaterade till dem estimeras och att deras eventuella långsiktiga konsekvenser för den offentliga ekonomins balans beaktas. Därför rekommenderar revisionsverket att man fastställer gränser för risktagning som gäller ansvarsförbindelser, att man i högre grad beaktar de ekonomiska konsekvenserna i beredningsmaterialet och att man förtydligar kraven på statens riskrapportering”, säger Okko.

Läs mer

kategorier