Splittringen av företagsservicesystemet försämrar dess tillgänglighet och styrbarhet

Det finns ett stort utbud av offentliga tjänster för företag. Servicesystemet är dock komplicerat, vilket försvårar användningen av tjänsterna och styrningen av systemet. Servicesystemet bör förenklas genom att förtydliga arbetsfördelningen och rollerna för organisationer som tillhandahåller tjänster och andra aktörer. Det är i första hand arbets- och näringsministeriet som ansvarar för styrningen av servicesystemet.

Tillgången till offentliga företagstjänster och serviceutbudet är i allmänhet på en god nivå. Det finns dock många tjänster och tjänsteleverantörer, och företagen och tjänsteleverantörerna upplever att systemet är komplicerat och svårtolkat. Splittringen gör det utmanande att främja särskilt små och medelstora företags tillväxt.

Statens revisionsverk rekommenderar att företagstjänsterna som helhet bör förenklas genom att förtydliga rollerna och arbetsfördelningen för de organisationer som tillhandahåller tjänster. I reformerna bör tjänsternas förutsägbarhet och kontinuitet som är viktiga för företagen tryggas.

Informationsutbytet mellan aktörerna i servicesystemet och de gemensamma informationssystemen har utvecklats. Utvecklingen har dock ofta utgått från förvaltningen och systemet har inte kunnat förenklas nämnvärt. Inte heller informationssystemen och deras användbarhet stöder samarbetet mellan aktörerna på bästa möjliga sätt.

Statens revisionsverk utvärderade hur aktörerna inom det offentliga företagsservicesystemet samarbetar och förutsättningarna för en resultatrik verksamhet. De organisationer som producerar offentliga företagstjänster och som var föremål för revisionen var Business Finland, Finnvera, NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna samt utrikesministeriets enhet för exportfrämjande, Team Finland.

Läs rapporten: Offentliga företagsservicesystemets funktionalitet

kategorier