Stödgränserna enligt partilagen ska iakttas och bidragsgivarna ska kunna klargöras

I tillsynen över partifinansieringen observerade Statens revisionsverk i fjol vissa bidragsprestationer som strider mot partilagen. Observationerna har publicerats i berättelsen om tillsynen över partifinansieringen 2022.

Av Statens revisionsverks granskningar framgick att två tillsynsobjekt hade tagit emot för stora bidrag, dvs. över 30 000 euro, från enskilda bidragsgivare under ett kalenderår. Dessutom hade två aktörer tagit emot bidrag från givare som inte kunde utredas på ett tillförlitligt sätt i efterhand. I det ena fallet hade medelsinsamlingen gjorts med hjälp av en gräsrotsfinansieringskampanj och i det andra hade bidragen samlats in som virtuell valuta.

“Vid medelsinsamlingen ska man se till att enskilda bidragsgivare kan specificeras. Statens revisionsverk rekommenderar också att man antingen slutar använda virtuella valutor eller använder en betalningsförmedlare som kräver stark autentisering”, säger Hanna Surakka, överrevisor vid Statens revisionsverk.

Partierna, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt andra partiföreningar och partinära sammanslutningar redovisade sammanlagt cirka 4 miljoner euro i bidrag för i fjol i Statens revisionsverks register. Statsunderstöd som statsrådet beviljat för politisk verksamhet, dvs. så kallat partistöd, betalades till ett belopp av cirka 35,5 miljoner euro 2022.

Under granskningarna lämnades dokument och uppgifter som saknats in till Statens revisionsverk och fel som upptäckts i redovisningarna korrigerades. Partiorganisationerna kompletterade redovisningarna i registret till ett belopp av mer än 150 000 euro.

“Efter att granskningen avslutats ger redovisningarna till väsentliga delar riktiga uppgifter om de erhållna bidragen”, säger Surakka.

Statens revisionsverk övervakar att partilagen följs för att partifinansieringen ska vara så transparent som möjligt. Partierna, partinära sammanslutningar och partiföreningar redovisar erhållna bidrag och statsunderstöd i revisionsverkets register. Statens revisionsverk granskade sammanlagt 56 partier, distriktsorganisationer, kvinnoorganisationer och partinära sammanslutningar 2022. Granskningarna av partifinansieringen fortsätter igen hösten 2023.

Läs rapporten: Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2022

kategorier