Största delen av coronastöden för turismen gick i initialskedet till restauranger

Företagen i Nyland och Lappland fick mest av de stöd som Business Finland och NTM-centralerna beviljade turistbranschen. Utöver coronastöden granskade Statens revisionsverk det EU-delfinansierade projektet Visit Arctic Europe, vars effekter inte kunde särskiljas från den allmänna växande trenden inom den internationella turismen i Lappland.

Statens revisionsverk har granskat utvecklingsstöden som Business Finland och NTM-centralerna beviljade turistföretag i början av coronakrisen våren 2020. Turistbranscherna, dvs. hotell- och restaurangbranschen och andra branscher som producerar resetjänster, har lidit avsevärt under coronaepidemin.

De granskade turistbranscherna beviljades sammanlagt nästan 120 miljoner euro i stöd, varav Business Finlands andel var cirka 84 miljoner euro och NTM-centralernas andel cirka 35 miljoner euro. Största delen av stödet, 40 procent, riktades till restaurangföretag. Branscherna för de företag som ansökte om och fick stöd varierade regionalt. I Lappland fick hotellbranschen och researrangörerna stöd, i Nyland fick restaurangerna mest stöd.

Enligt Statens revisionsverk fanns det regionala skillnader i beviljandet av stöd. Business Finland avslog till exempel största delen av ansökningarna om utvecklingsfinansiering från företag i Päijänne-Tavastland och cirka en fjärdedel av ansökningarna från företag i Lappland.

“I allmänhet var grunderna för avslag förenliga med kriterierna, dvs. finansieringen kunde inte användas till exempel för företagsinvesteringar, uppbyggnad av distributionskanaler eller operativ verksamhet, och finansiering beviljades inte om företaget var i svårigheter redan före coronapandemin”, berättar ledande effektivitetsrevisor Osmo Halonen vid Statens revisionsverk.

Omnämnandet i ansökan av de teman som betonades i regionutvecklingsbeslutet, dvs. digitalisering eller hållbar utveckling, förbättrade möjligheterna till godkännande även om temana inte var ett villkor för att få stöd.

Inga tillförlitliga bevis på effekter av projektet Visit Arctic Europe

Statens revisionsverk granskade separat turistprojektet Visit Arctic Europe, som finansierades genom EU:s program för territoriellt samarbete. Projektet fick cirka 13 miljoner euro i finansiering och var klart större och långvarigare än ett genomsnittligt programprojekt. Ett av projektets mål var att öka antalet övernattningsdygn för utländska turister med 10 procent. Finansieringen fördelades jämnt mellan deltagarländerna, dvs. Finland, Sverige och Norge.

I analysen av den regionala turiststatistiken observerade Statens revisionsverk inga tillförlitliga bevis på att projektet Visit Arctic Europe skulle ha ökat antalet övernattningsdygn för utländska turister i Nordkalottområdet, det vill säga i norra Finland, norra Sverige och norra Norge. I Finland kunde effekterna av projektet inte särskiljas från den långsiktiga turisttrenden i Lappland, där den internationella turismen har ökat snabbare än i övriga delar av landet.

Visit Arctic Europe är en del av EU:s territoriala samarbete 2014–2020 och syftet med projektet var att stärka regionens konkurrenskraft och dragningskraft. Projektet Visit Arctic Europe inleddes i början av augusti 2015 och beviljades ett fortsättningsprojekt som avslutas i september 2022.

Läs rapporten: Främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft

 

kategorier