Trafiknätet måste planeras långsiktigt

När stimulanspengar används för trafikinvesteringar måste man också förbereda sig på underhållskostnaderna i framtiden.

Som ett sätt att återuppliva ekonomin som belastats av coronakrisen har man ökat finansieringen för att utveckla trafiknätet. Statens revisionsverk påminner om att nya investeringar också kan medföra nya underhålls- och reparationskostnader i framtiden. Investeringarna borde därför planeras långsiktigt och totalkostnaderna och fördelarna som de ger upphov till borde utvärderas.

“Om stimulanspengar investeras i trafikinfrastrukturen är det viktigt att granska de långsiktiga konsekvenserna. När statens trafikledsegendom växer behövs mer pengar också för underhållet av lederna”, säger Visa Paajanen, effektivitetsrevisionsråd vid revisionsverket.

Revisionsverket granskande nyligen statens livscykelhantering av trafiknätet, dvs. hur väl det riksomfattande trafiknätet har skötts och reparerats. Revisionsverket utvärderade både de normala reparationsåtgärderna i trafiknätet och hur väl reparationsskuldprogrammet för 2016–2019 lyckades.

Mängden reparationer och mängden nya investeringar i trafiknätet påverkar varandra i hög grad. Reparationsåtgärderna kan minska behovet av nya investeringar. Nya investeringar kan i sin tur minska behovet av daglig skötsel av trafiknätet, men å andra sidan öka reparationsbehoven i framtiden.

“Om reparationsskulden ökar, är finansieringen av nya investeringar och reparationer i obalans. Detta problem har bemötts med ett reparationsskuldprogram. Finansieringsbalansen är dock ett bestående problem, så i stället för kortvariga program behövs mer bestående och långsiktiga lösningar”, förklarar Paajanen.

Revisionsverket anser det viktigt att nivån på anslagen är förutsägbar. Statsrådet bereder som bäst en ny 12-årig trafiksystemplan under parlamentarisk styrning. Ett av planens syften är att anpassa investeringsvolymen till underhålls- och reparationskostnaderna de kommande åren.

Statens trafiknät har ett balansvärde på cirka 20 miljarder euro. I värdet ingår vägarna, järnvägarna och farlederna. Varje år använder staten cirka 1,5–2 miljarder euro för underhåll och utveckling av trafiknätet. Trafiknätet repareras årligen till ett värde av mer än 300 miljoner euro och under tre år användes 600 miljoner euro för ett separat reparationsskuldprogram.

Ta del av publikationen: Livscykelhantering av trafiknätet

Fler revisioner utförda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning finns på VTV.fi.

kategorier