Uppföljningen av konsekvenserna av omstruktureringen inom statsförvaltningen ska förbättras

Statens revisionsverk (SRV) har utvärderat målen för omstruktureringen inom statsförvaltningen och uppnåendet av målen samt uppföljningen och rapporteringen av konsekvenser av omstruktureringen. Exemplet var Skatteförvaltningen som har genomfört flera ändringar under dryga tio år. Utifrån revisionen har SRV publicerat en lista över rekommendationer med sex punkter för beredning av omstrukturering, beslut vid omstrukturering och uppföljning av konsekvenser av omstrukturering inom statsförvaltningen.

– Betydande omstrukturering inom förvaltningen ska bygga på gedigen information om förändringarnas effekter på verksamheten och dess resultat. Därför rekommenderar vi genom Skatteförvaltningens ex-empel att Finansministeriet (FM) framöver ger statsförvaltningen anvisningar för beredning av omstruk-turering, beslut vid omstrukturering och uppföljning av konsekvenser av omstrukturering, säger Tuula Näätänen, ledande effektivitetsrevisor.

  • Besluten om betydande omstrukturering ska alltid sikta på en önskvärd ändring av det erhållna resultatet.

  • Målen för omstrukturering som kräver lagändringar ska framgå tydligt av regeringens lagpropositioner för lagändringarna.

  • Vid beredning av betydande omstrukturering inom statsförvaltningen ska det finnas en tydlig plan och ett klart beslut om hur reformernas önskvärda effekter på resultatet ska följas upp och rapporteras.

  • Rapporteringen om konsekvenserna av omstruktureringen ska vara tillräckligt högklassig i regeringens årsberättelser för att ge en enhetlig bild av utvecklingen.

  • Riksdagen ska få en heltäckande rapport om reformernas effekter och riksdagens framställningar om effektuppföljning och rapportering ska iakttas.

  • Betydande omstruktureringar inom förvaltningen ska utnyttjas för bedömning och analys av förändringar i resultaten.

Ändringar i Skatteförvaltningens omvärld och skärpning av lagstiftningen om Skatteförvaltningens befo-genheter utgjorde goda och tillräckliga grunder för omstruktureringen inom Skatteförvaltningen. Om-struktureringen verkställdes genom två lagstiftningsreformer, men lagpropositionerna saknade uttalade mål för förändringarna.

Skatteförvaltningen svarade på de utmaningar som uppkommit i den förändrade omvärlden genom att se över sin strategi. Skatteförvaltningen införde en riksomfattande enstegsorganisation för sina tjänster, skar ner personalstyrkan och antalet verksamhetsställen, satsade på elektroniska system och höjde per-sonalens kompetensnivå. Rapporteringen om omstruktureringens effekter till riksdagen har dock varit otillräcklig. Dessutom har riksdagens finansutskotts framställan om uppföljning av effekterna och rappor-tering till riksdagen inte iakttagits.

– Omstruktureringen inom statsförvaltningen motiverades med bland annat förbättring av verksamhetens effektivitet och kvalitet. Serviceförmågan och verksamhetens kvalitet blev för det mesta bättre under omstruktureringen. Däremot framgår omstruktureringens verkliga inverkan på resultatet inte av rapporteringen”, säger Juha Niemelä, ledande effektivitetsrevisor.

Dessutom har rapporteringen av regeringens bokslutsberättelser och årsberättelser varierat från år till år och inte gett någon övergripande bild av hur verksamheten har utvecklats.

***
Skatteförvaltningen samlar in ungefär två tredjedelar av Finlands skatter och avgifter av skattenatur, cirka 55 miljarder euro under 2015. Skatteförvaltningens omkostnader uppgick till cirka 422 miljoner euro under 2015.
***

Läs mer

kategorier