Cirka 86 procent lämnade in sin redovisning av valfinansieringen för kommunalvalet inom utsatt tid

Antalet redovisningsskyldiga som försummade tidsfristen var 2366. Siffran kan ännu uppdateras något.

I kommunalvalet 2021 valdes sammanlagt 17 399 fullmäktigeledamöter och ersättare. Dessa redovisningsskyldiga skulle lämna in en redovisning av sin valfinansiering senast måndagen den 16 augusti 2021. Majoriteten av dem, alltså 15 033, lämnade in sin redovisning till revisionsverket i tid. Det slutliga antalet kan ännu uppdateras något när uppgifterna i systemet har bekräftats.

2 366 redovisningsskyldiga lämnade inte in den lagstadgade redovisningen av valfinansieringen inom utsatt tid. Även denna siffra kan senare uppdateras något. Redovisningarna som saknas lämnas nu in för sent till revisionsverket.

Du kan granska alla inlämnade redovisningar av valfinansieringen på val- och partifinansieringstillsynens webbplats.

Redovisningen skulle lämnas in till revisionsverket inom två månader efter det att valresultatet hade fastställts. Valresultatet fastställdes den 16 juni 2021. Skriftligt gjorda redovisningar av valfinansieringen skulle lämnas till revisionsverket senast den 16 augusti 2021 kl. 15.00. Redovisningar kunde lämnas in via webbtjänsten fram till den 16 augusti 2021 kl. 24.00. Därefter inlämnade redovisningar har antecknats som försenade.

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk övervakar att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs. I detta syfte ska revisionsverket:

  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen

  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit

  • efter att redovisningarna har granskats vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Enligt valfinansieringslagen ska den redovisningsskyldiga till Statens revisionsverk på begäran genom kampanjkontoutdrag eller på motsvarande sätt lämna uppgifter och redogörelser som kompletterar redovisningen och som kan vara nödvändiga i kontrollen av om redovisningen är riktig och tillräcklig.

Mer information

Rådgivning i valfinansieringsärenden:

Rådgivningstelefon 09 432 5899 (vardagar kl. 10–14)
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor:

Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor, projektchef, tfn 040 733 9758
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

kategorier