Försvarsmakten har gjort ett grundligt arbete med beredningen av prestandaprojekten HX och Flottilj 2020

Projekten HX och Flottilj 2020 har genomgått noggrann beredning. Däremot vore bättre transparens gällande de beräknade totalkostnaderna på sin plats.

Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt för den operativa förmågan har stor betydelse för statsfinanserna. I den försvarspolitiska redogörelsen 2017 beräknades HX-upphandlingens värde uppgå till 7–10 miljarder euro. Innan den preciserade anbudsbegäran skickades ut fastställde regeringens finanspolitiska ministerutskott i oktober 2019 upphandlingsbudgetens maximibelopp till 10 miljarder euro. Samtidigt ställdes maximibeloppet för de årliga drifts- och underhållskostnaderna på 10 procent av det militära försvarets utgifter per år.

Beredningen och beslutsfattandet i HX-projektet försvåras av att uppgifterna om livscykelkostnaden preciseras först i de slutliga anbuden och även de kan vara behäftade med en viss osäkerhet. Kostnadseffekterna av HX-upphandlingen är betydande och inverkar också på efterlevnaden av de finanspolitiska reglerna. Genom reglerna för nationalräkenskaperna börjar upphandlingens effekter synas på allvar först när jaktplansleveranserna börjar.

Den totala livscykelkostnaden för Flottilj 2020 beräknas uppgå till cirka 3 miljarder euro. De totala kostnaderna för projektet innehåller inte de delsystem som upphandlats separat, vilket inte är ett transparent förfarande.

Syftet med revisionen har varit att ta fram information som beslutsunderlag speciellt gällande projektens kostnadseffekter och risker på lång sikt. Revisionsberättelsen är till största delen sekretessbelagd.

En utförligare presentation av de offentliga delarna av revisionsberättelsen: Kostnader för och finansiering av Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt

kategorier