Kostnaderna för jaktplansupphandlingen måste vara transparenta

Statsrådet fattade i sitt allmänna sammanträde fredagen den 10 december 2021 beslut om att Finland köper 64 amerikanska F-35A-jaktplan tillverkade av Lockheed Martin, samt tillhörande beväpning och andra centrala system. Statens revisionsverk fortsätter att följa upp jaktplansprojektet.

Efter att valet av system gjorts i HX-projektet är det viktigt att se till att systemets anskaffningspris samt kostnaderna för underhåll, användning och framtida investeringar är transparenta. För närvarande är till exempel Hornet-materielens drifts- och underhållskostnader inte offentliga i Finland.

För drifts- och underhållskostnaderna för HX-systemet har ett kostnadstak på 10 procent av det militära försvarets utgifter 2021 fastställts, dvs. drygt 250 miljoner euro per år (exklusive mervärdesskatteutgift). Ur denna synvinkel skulle det vara bra om Försvarsmaktens kostnader för drift och underhåll av Försvarsmaktens dyraste system öppnas upp mera än i nuläget, genom att till exempel publicera de sammanlagda årliga drifts- och underhållskostnaderna på samma sätt som redan görs i många referensländer.

Beredningen av jaktplansprojektet var noggrann, men det är utmanande att uppskatta livscykelkostnaderna

Statens revisionsverk har utvärderat beredningen av det finländska HX-projektet i revisionen “Kostnader för och finansiering av Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt“, som färdigställdes sommaren 2020.

Enligt revisionsiakttagelserna var beredningen av HX-projektet noggrann och man har strävat efter att också i offentligheten öppna grunderna för projektets beslutsmodell. Statens revisionsverk har säkerställt kvaliteten på projektberedningen och tillförlitligheten hos den information som erbjuds beslutsfattarna.

I beredningen har man varit tvungen att uppskatta kostnaderna för systemets hela livscykel, som börjar realiseras först i början av 2030-talet. Detta är i princip svårt och innebär osäkerhet. Riksdagen beslutade om finansieringen för HX-upphandlingen då den behandlade budgeten för 2021.

Statens revisionsverk följer upp jaktplansupphandlingen fram till utgången av 2022

Statens revisionsverk inledde en uppföljning efter revisionen av HX-projektet hösten 2020 och fortsätter uppföljningen fram till slutet av 2022. Efter uppföljningen bereds en slutlig uppföljningsrapport. Statens revisionsverk fattar beslut om eventuella nya revisioner i samband med sin årliga revisionsplanering.

Under 2022 följer Statens revisionsverk upp hur genomförandet inleds efter HX-upphandlingsbeslutet. Våren 2022 granskas också lärdomar och erfarenheter från HX-projektets besluts- och utvärderingsmodell samt dess utvecklingsbehov i uppföljningen. Avsikten är att detta ska ge information om möjligheterna att utnyttja modellen i fortsättningen.

kategorier