Personalplaneringen på statlig nivå bör utvecklas

Över hälften av statens nuvarande anställda beräknas avgå före utgången av årtiondet. För att man ska kunna sköta arbetsuppgifterna och producera högklassiga tjänster krävs rekrytering och kompetensutveckling som grundar sig på god personalplanering under de närmaste åren.

Statens revisionsverk har utrett rekryteringen och kompetensutvecklingen hos staten vid två revisioner, av vilka den ena fokuserade på statlig styrning och de andra utredde frågorna utifrån ämbetsverkens praxis.

Enligt revisionerna har målen för kompetensutvecklingen haft en allmän karaktär vad beträffar både staten och ämbetsverken. Helhetsbilden av personalbehoven är inte tillförlitlig, eftersom kompetensbehoven inte förutses vid ämbetsverken och den kompetens som försvinner inte beaktas tillräckligt i planeringen.

I ämbetsverkens personalplanering bör man utöver personalmängden, avgången och ersättande rekryteringar även systematiskt förutse den kompetens som behövs för att uppnå målen.

Finansministeriet bör stödja ämbetsverkens personalplanering genom att utveckla HR-mål som ska beaktas i ämbetsverkens resultatstyrning, samt verksamhetsmodeller som främjar framsynen när det gäller kompetensbehoven. Det vore skäl att i högre grad uppmärksamma utnyttjandet av rörlighet som en metod för kompetensutveckling på statlig nivå.

På basis av revisionerna rekommenderar Statens revisionsverk att finansministeriet, som ansvarar för ledningen av statens personalresurser, även utarbetar en mer långsiktig personalplanering, särskilt i fråga om de uppgifter för vilka staten själv utbildar arbetskraften.

kategorier