Revisionsverket har lämnat sin årliga rapport om finanspolitiken

Revisionsverket har nu publicerat den fullständiga rapporten om övervakningen av finanspolitiken 2019.

Statens revisionsverk gjorde i november bedömningen att Finland riskerar att bryta mot de regler i den förebyggande delen av Europeiska unionens finanspolitiska pakt som syftar till att säkerställa de offentliga finansernas stabilitet. Revisionsverket har nu publicerat en mer omfattande rapport om övervakningen av finanspolitiken. Rapporten innehåller bland annat analyser av hur väl Finland lever upp till EU:s finanspolitiska regler.

Den offentliga sektorns strukturella underskott och utvecklingen av de offentliga utgifterna kommer eventuellt att avvika betydligt från de tröskelvärden som fastställs i stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del.

För det första kommer de offentliga utgifterna nästa år att öka snabbare i Finland än vad EU:s regelverk tillåter. Dessutom kommer det strukturella underskottet i de offentliga finanserna inte att minska i den takt som EU-rådet rekommenderar. Även om tröskelvärdet för betydande avvikelse skulle överskridas, blir överskridningen i fråga om det strukturella saldot, i ljuset av nuvarande uppgifter, dock liten.

Mekanismen för exceptionella konjunkturlägen äventyrar inte ramsystemets trovärdighet

Enligt revisionsverket har statens utgiftsram iakttagits vid beredningen av statsbudgeten 2020 och tilläggsbudgetarna 2019. Den så kallade mekanismen för exceptionella konjunkturlägen, som tagits in i statens utgiftsramsystem för valperioden 2019–2023, gör det möjligt att öka utgifterna vid en allvarlig konjunkturnedgång.

Enligt revisionsverkets bedömning äventyrar den nya mekanismen för exceptionella konjunkturlägen inte ramsystemets trovärdighet. Sini Salmi, överrevisor vid revisionsverket, behandlar mekanismen i sitt färska blogginlägg Ny mekanism för exceptionella konjunkturlägen möjliggör stimulansåtgärder för 1 miljard euro.

Finansministeriets ekonomiska prognos, som utgör underlaget för planen för de offentliga finanserna, är enligt revisionsverkets bedömning realistisk. Ministeriets BNP-prognos för 2019 hör till de mest optimistiska prognoserna. Däremot ligger ministeriets prognoser för BNP-tillväxten 2020 och 2021 under både medianen och medelvärdet för prognoserna.

Ta del av revisionsverkets rapport: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

kategorier