Statens revisionsverks första ansvarsrapport har publicerats

Statens revisionsverk har publicerat sin ansvarsrapport för 2020. Med rapporten förbereder vi oss för den separata ansvarsrapporteringen som träder i kraft 2021 och som gäller alla statliga ämbetsverk.

Ansvarsrapporten bygger på en överenskommelse mellan FN:s medlemsstater om 17 mål för hållbar utveckling, som syftar till att trygga människornas välfärd på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön. Handlingsplanen för hållbar utveckling omfattar alla länder i världen, och det primära ansvaret för genomförandet ligger hos staterna.

Rapporten har sammanställts utifrån Statskontorets anvisning om ansvarsrapportering. Vad gäller året 2020 koncentrerar sig revisionsverket på ämbetsverkets handavtryck, dvs. möjligheterna att främja uppnåendet av målen för en hållbar utveckling eller att med sin egen verksamhet undanröja hinder för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Här kan du bekanta dig med Statens revisionsverks ansvarsrapport.

Vad innebär ansvarsfullhet i revisionsverkets verksamhet?

Ansvarsfullheten är på många sätt kopplad till de kärnuppgifter som fastställs för Statens revisionsverk i grundlagen, det vill säga att revidera skötseln av statsfinanserna och förvaltningen av statstillgångarna samt att övervaka finanspolitiken och parti- och valfinansieringen.  Dessutom säkerställer vi att statens tillgångar används till de mål som riksdagen anvisat i enlighet med lag. Med revisionsverksamheten främjar revisionsverket förvaltningens effektivitet och enhetlighet genom att utvärdera revisionsobjektens verksamhet och genom att föra fram utvecklingsobjekt.

Vi främjar genomförande av hållbar utveckling och globalt partnerskap genom vårt internationella samarbete och våra mångsidiga intressentgruppsrelationer. I vår roll som oberoende informationspåverkare och uppmuntrare till påverkan kan vi uppnå målen för hållbar utveckling också via revideringar i anslutning till ämnet.

kategorier