Stödförfarandena gällande sammanslutningar är huvudsakligen i ordning, enhetliga begrepp sakna

Statens revisionsverk har granskat stöd som beviljas icke-vinstdrivande sammanslutningar ur budgeten. Samtidigt granskade revisionsverket fall där uppgifter med statsunderstöd hade överförts från myndigheter till andra aktörer.

Ur statsbudgeten beviljas stöd till flera olika icke-vinstdrivande sammanslutningar, dvs. privata inrättningar, organisationer, föreningar och stiftelser samt vissa offentligrättsliga inrättningar som Arbetshälsoinstitutet och Finlands skogscentral. Statens revisionsverk granskade sex stödformer. Från dessa stödformer betalades sammanlagt 128 miljoner euro till icke-vinstdrivande sammanslutningar under 2018. Vid revisionen utredde revisionsverket huruvida bestämmelser hade iakttagits vid ansökan, beviljande och utbetalning av statsunderstöd samt vid tillsyn över användningen av stöden, och om den interna kontrollen av stödprocesserna är ordnad på ändamålsenligt sätt.

Sett till helheten är läget i ordning och revisionsverket upptäckte inga egentliga missbruk. Vid revisionen ägnades uppmärksamhet åt att man inte hade använt enhetliga begrepp i anslutning till olika stödformer. Därför kan det ge upphov till olika tolkningar som kan påverka beviljandet av stöd och beloppet på stödet.

”Exempelvis sysselsättningspolitiska understöd får inte beviljas för näringsverksamhet, men definitionen av begreppet näringsverksamhet är inte entydig. Olika tolkningar av begreppet kan påverka beviljandet av stöd och beloppet på stödet. För att man ska kunna säkerställa att stödmottagarna behandlas lika, är det viktigt att förtydliga begreppet näringsverksamhet i anvisningarna om sysselsättningspolitiskt understöd”, säger Tea Grönlund, ledande redovisningsrevisor.

Vid revisionen upptäckte revisionsverket i tre stödformer enskilda åtgärder som stred mot bestämmelser. Stöd hade till exempel beviljats i strid med bestämmelser och det fanns brister i tillsynen över användningen av stöden. Därutöver identifierades några brister i den interna kontrollen.

”Dessutom är lagen och förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering till många delar föråldrade och bristfälliga. Därför rekommenderar revisionsverket att bestämmelserna om Arbetshälsoinstitutet uppdateras”, säger Grönlund.

Vid sidan av revisionen granskade revisionsverket också tre fall (Business Finland, Motiva Oy och Finlands viltcentral) där uppgifter med statsunderstöd hade överförts från myndigheter till andra aktörer.

Offentliga förvaltningsuppgifter kan anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar bland annat kraven på god förvaltning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får dock ges endast myndigheter.

Vid ingången av 2018 blev Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro Oy Innovationsfinansieringsverket Business Finland respektive Business Finland Ab. Innovationsfinansieringsverket förvaltar bolaget genom ägarstyrning. De uppgifter som har överförts till bolaget har varken fastställts eller specificerats tillräckligt noggrant i lagstiftningen. För närvarande behandlas Business Finlands offentliga förvaltningsuppgifter av riksdagens biträdande justitieombudsman.

Ta del av publikationen:
Stöd till icke-vinstdrivande sammanslutningar och vissa särskilda förfaranden

Fler granskningar gjorda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning: VTV.fi

Mer information om stöd till icke-vinstdrivande sammanslutningar: Tea Grönlund

Mer information om granskningen gällande Business Finland Oy: Jaakko Eskola

kategorier