VTV förbereder sig inför landskaps- och vårdreformen genom aktivt intressentarbete

På Statens revisionsverk har förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen inletts redan 2017, både internt och genom aktivt intressentarbete. Vårt mål är att synliggöra vår roll och vårt revisionsmandat och främja revisionsverksamhetens effektivitet genom en föregripande process.

Genom aktivt intressentarbete bidrar vi till att klargöra helhetsbilden för landskapsreformens revisions- och tillsynsverksamhet, inklusive aktörer, roller och kopplingarna mellan dem. Vi utarbetar en gemensam promemoria om revisionsaktörerna i landskapen i samarbete med revisionsföreningarna. Promemorian och anknytande visualiseringar är i gemensam användning med revisionsföreningarna och finns också på webbplatsen Alueuudistus.fi, som är en viktig informationskanal för landskaps- och vårdreformen.

Aktuella åtgärder och utmaningar i anknytning till förberedelserna har diskuterats och information utbytts aktivt i samband med landskapsbesök och sammankomster mellan statsförvaltningens centrala aktörer. Man har tack vare de gemensamma synpunkterna kunnat utbyta information, minska ovissheten och skapa nya kontakter mellan aktörerna. Ett samarbete som är produktivt för alla parter har vuxit fram i och med landskapsreformen.

Läs mer 

kategorier