Sammanfattande rapport: Redovisningsrevisioner 2022

I den sammanfattande rapporten presenteras de viktigaste observationerna från redovisningsrevisionen av statsförvaltningen 2022. Rapporten lyfter dessutom fram bokföringsenheternas gemensamma särdrag, av vilka man i år fokuserar på bland annat avtalshantering och bokföringsenheter med flera verksamhetsställen.

Det är Statens revisionsverks grundlagsenliga uppgift att årligen granska statens, ministeriernas och de övriga bokslutsskyldiga ämbetsverkens bokslut samt boksluten för tre fonder utanför budgeten.

Vid redovisningsrevisionen säkerställs efterlevnaden av budgeten och att boksluten ger riktiga och tillräckliga uppgifter om statens och bokföringsenheternas intäkter, kostnader och ekonomiska ställning. Vid redovisningsrevisionen utvärderas dessutom uppgifter om bokföringsenheternas funktionella resultat, bokföring, fullmaktsuppföljning och resultatredovisning. Vid revisionen av varje bokföringsenhet har man kunnat betona särskilda angelägenheter som gäller den.

Revisionsverket gav sammanlagt 61 redovisningsrevisionberättelser till statens bokföringsenheter för 2022. Av de granskade bokföringsenheterna tilldelades 21 anmärkningar, eftersom väsentliga brister konstaterades i deras bokslut eller ekonomiförvaltningsförfaranden.

Vid redovisningsrevisionen utnyttjar revisionsverket i stor utsträckning dataanalys och annan digital teknik. Detta gör det möjligt att genomföra många revisioner samtidigt i alla bokföringsenheter. Utöver centraliserade och bokföringsenhetsspecifika revisioner granskar revisionsverket bokföringsenheternas gemensamma särdrag.  År 2022 fokuserades dessa revisioner på avtalshantering, bokföringsenheter med flera verksamhetsställen, avgiftsbelagd verksamhet och statsbidragsprocesser.

Rapporterna om revisionen av bokföringsenheternas särdrag (s.k. temarapporter) är tillgängliga på revisionsverkets registratorskontor.

kategorier