Yhteenvetoraportti: Vuoden 2022 tilintarkastukset

Yhteenvetoraportti kokoaa valtionhallinnon vuoden 2022 tilintarkastuksen keskeiset havainnot. Raportissa nostetaan lisäksi esiin kirjanpitoyksiköiden yhteisiä erityispiirteitä, joista tänä vuonna keskitytään muun muassa sopimustenhallintaan sekä monitoimipaikkaisiin kirjanpitoyksiköihin.

Valtiontalouden tarkastusviraston perustuslaillinen tehtävä on tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden, muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen sekä kolmen talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset.

Tilintarkastuksessa varmistutaan siitä, että valtion talousarviota on noudatettu ja tilinpäätökset antavat oikeat ja riittävät tiedot valtion ja kirjanpitoyksikköjen tuotoista, kuluista sekä taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastuksessa arvioidaan kirjanpitoyksikköjen toiminnallisen tehokkuuden tietoja, kirjanpitoa, valtuusseurantaa ja tuloksellisuuden laskentatointa. Kunkin kirjanpitoyksikön tarkastuksessa on voitu painottaa sille erityisiä asioita.

VTV antoi vuodelta 2022 yhteensä 61 tilintarkastuskertomusta valtion kirjanpitoyksiköille. Tarkastetuista yksiköistä 21 sai huomautuksen, sillä niiden tilinpäätöksessä tai taloudenhoidon menettelyissä todettiin olennaisia puutteita.

VTV hyödyntää tilintarkastuksessaan laajasti data-analytiikkaa ja muuta digitaalista teknologiaa. Tämä mahdollistaa monien tarkastusten toteuttamisen kerralla kaikkiin kirjanpitoyksiköihin. Keskitettyjen ja kirjanpitoyksikkökohtaisten tarkastusten lisäksi VTV tarkastaa kirjanpitoyksiköiden yhteisiä erityispiirteitä.  Vuonna 2022 nämä tarkastukset kohdistuivat sopimustenhallintaan, monitoimipaikkaisiin kirjanpitoyksiköihin, maksulliseen toimintaan ja valtionapuprosesseihin.

Tilintarkastuksen kirjanpitoyksiköiden erityispiirteiden tarkastusta käsittelevät raportit (ns. teemaraportit) ovat saatavissa VTV:n kirjaamosta.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-539-9