Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2012

Alla de som var redovisningsskyldiga vid kommunalvalet har med undantag för tre redovisningsskyldiga lämnat den i lagen om kandidaters valfinansiering föreskrivna redovisningen av valfinansieringen. Statens revisionsverk förpliktade totalt 34 redovisningsskyldiga att lämna sin redovisning av valfinansieringen vid äventyr av vite. VTV övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering separat för varje val.

Huvudsakligt innehåll

Alla de som var redovisningsskyldiga vid kommunalvalet har med undantag för tre redovisningsskyldiga lämnat den i lagen om kandidaters valfinansiering föreskrivna redovisningen av valfinansieringen.

På basis av behandlingen av redovisningarna eller erhållna utredningar och kompletteringar har till statens revisionsverks kännedom inte kommit omständigheter, på grund av vilka revisionsverket hade skäl att betvivla de inlämnade redovisningarnas riktighet med undantag för en (1) redovisning av valfinansieringen.

Inom den i valfinansieringslagen bestämda tiden hade en redovisning inte lämnats av 2 894 redovisningsskyldiga.

Inalles 1 664 redovisningsskyldiga uppmanades att utan dröjsmål lämna redovisningen av valfinansieringen. På grund av den första uppmaningen lämnades totalt 1 237 redovisningar av valfinansieringen till revisionsverket. En andra uppmaning sändes till de redovisningsskyldiga, vilka fortfarande inte hade lämnat sin redovisning av valfinansieringen. Den andra uppmaningen sändes till inalles 427 redovisningsskyldiga.

Efter två uppmaningar stod det klart, att alla de redovisningsskyldiga inte trots uppmaningarna kommer att lämna den i lagen föreskrivna redovisningen av valfinansieringen till revisionsverket. I processen övergick man i fråga om de saknade redovisningarna till förfarande enligt viteslagen (1113/1990).

Före vitets föreläggande skulle de redovisningsskyldiga ännu beredas möjlighet att ge en förklaring (hörande av part). Ett till föreläggandet av vitet anslutet meddelande om processens skede och möjligheten att ge en förklaring sändes till totalt 191 redovisningsskyldiga. Meddelandena sändes genom förmedling av stämningsman.

Efter det meddelande som förmedlades av stämningsmannen lämnades till revisionsverket totalt 157 redovisningar av valfinansieringen.

Statens revisionsverk förpliktade totalt 34 redovisningsskyldiga att lämna sin redovisning av valfinansieringen vid äventyr av vite. Av dessa personer har tre alltjämt inte lämnat sin redovisning av valfinansieringen till revisionsverket.

Revisionsverket har strävat efter att ordna systemet för tillsyn över valfinansieringen så vägledande som möjligt. I praktiken har detta inneburit, att vid sidan av instruktionerna har rådgivningstjänsten besvarat alla till revisionsverket ställda frågor gällande valfinansieringen och redovisningen av valfinansieringen. Under den period som sträckte sig från början av kommunalvalets valkampanjtid ända till slutet av april 2013 har den av revisionsverket upprätthållna rådgivningstelefonen besvarat totalt ca 840 frågor som gällt valfinansieringen. Utöver det har per e-post besvarats ca 790 frågor som gällt valfinansieringen. Vid revisionsverket lagrades i systemet totalt 6 518 egentliga redovisningar av valfinansieringen vilka lämnats in på papper. Totalt kompletterades redovisningarna i 310 fall.

 

kategorier