Julkisen oikeusavun saatavuutta on edistetty monin toimin

Oikeusministeriö on viime vuosina edistänyt oikeusavun saatavuutta julkisista oikeusaputoimistoista. Julkisen oikeusaputoiminnan järjestäminen tulisi kuitenkin arvioida uudelleen kokonaisuutena.

Oikeusministeriö on pyrkinyt aktiivisesti turvaamaan julkisen oikeusavun saatavuutta ja vastaamaan sekä valtion tuottavuusohjelman tavoitteisiin että supistuviin määrärahoihin. Oikeusaputoimistoverkostossa on yhdistetty pieniä toimistoja hallinnollisesti suurempiin vähitellen ja henkilöstöpoliittisesti hyväksyttävästi. Toimistoverkostoa on siten kehitetty ilman oikeusaputoiminnan ja palvelujen saatavuuden tarpeista lähtevää kokonaissuunnitelmaa.

Oikeusministeriö on asettanut vuoden 2014 tulostavoitteeksi, että oikeudellisten neuvontapalvelujen ja oikeusavun nykytilasta ja tarpeesta käynnistetään kokonaisselvitys. Kokonaisselvityksen laatiminen on tärkeää. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan sen tulee sisältää myös uudelleenarvio julkisen oikeusaputoiminnan järjestämisestä kokonaisuutena. Myös toimistoverkoston kehittämisen tulisi perustua kokonaissuunnitelmaan.

Oikeusaputoimistoverkoston muutokset eivät ole johtaneet todennettuihin ongelmiin oikeusavun saatavuudessa. Asiointipaikkojen määrä ei ole olennaisesti vähentynyt, koska apua on tarjottu ajanvarausperustaisesti. Asiakkaan mahdollisuudet saada neuvontaa ovat parantuneet oikeusaputoimistojen neuvontapalvelujen lisäämisen myötä. Oikeusministeriö on ottanut käyttöön sähköisen asiointijärjestelmän ja oikeusapuhakemuksen, kokeillut yhteispalvelupisteiden ja etäyhteyksien hyödyntämistä sekä kehittänyt julkisen oikeusaputoiminnan laadun arviointijärjestelmän.

Sähköinen hakemusmenettely on sujuvoittanut oikeusapuhakemusten käsittelyä sekä mahdollistanut työmäärien tasaamisen toimistojen välillä. Asiakkaan asiointi ja julkisen oikeusavun saavutettavuus eivät kuitenkaan ole helpottuneet ennakoidulla tavalla. Kehittämistyötä tulisi jatkaa parantamalla sähköisen järjestelmän helppokäyttöisyyttä ja laajentamalla sen käyttömahdollisuuksia.

Faktalaatikko

  • Julkista oikeusapua sääntelee oikeusapulaki (257/2002). Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka ei taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapu kattaa periaatteessa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua haetaan julkiselta oikeusaputoimistolta.

  • Oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Tuomioistuinasioissa avustajaksi voidaan kuitenkin määrätä myös oikeusavun saajan valitsema, tehtävään suostumuksensa antanut yksityinen asiamies.

  • Vuosina 2010–2012 julkisen oikeusavun vuosittaiset menot olivat 64–68 miljoonaa euroa, josta julkisten oikeusaputoimistojen osuus on ollut noin 27 miljoonaa ja yksityisille asiamiehille julkisen oikeusavun antamisesta maksetut korvaukset 36–41 miljoonaa euroa.

  • Suomi on jaettu oikeusapupiireihin, joissa toimi vuoden 2014 alussa yhteensä 29 oikeusaputoimistoa.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat