Poikkeavat budjetointiratkaisut hämärtävät talousarvion läpinäkyvyyttä ja lisäävät kustannuksia

Talousarvion laadintamenettelyt ovat epäyhtenäisiä eri hallinnonaloilla vuoden 2019 budjetissa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Menettelyt eivät ole yhtenäistyneet vuosina 2015–2019, ja epäyhtenäisyys on kasvanut vuoden 2020 talousarviossa. Yhtenäinen budjetointi vahvistaisi eduskunnan budjettivallan ja siihen liittyvän tiedonsaantioikeuden toteutumista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto havaitsi epäyhtenäisyyttä vuoden 2019 talousarvion lukurakenteessa, momenttien käyttötarkoituksessa sekä tulojen ja menojen kohdentamisperusteissa. Voimassa olevat säädökset ja määräykset mahdollistavat erilaisia budjetointiratkaisuja samankaltaisissa tilanteissa.

”Joustavuus on johtanut epäyhtenäisiin budjetointikäytäntöihin, jotka hämärtävät talousarvion läpinäkyvyyttä ja lisäävät hallinnon kustannuksia. Talousarvion laadinnassa käytetään laajasti sellaisia budjetointiratkaisuja, jotka laadintamääräysten mukaan on tarkoitettu käytettäväksi vain poikkeuksellisessa tilanteessa”, sanoo tilintarkastuspäällikkö Sami Kummila.

Yhtenäinen budjetointi selkiinnyttää talousarvion seurantakäytäntöjä ja tukee näin tehokasta valtion taloudenhoitoa. Yhtenäinen ja selkeä budjetointi helpottaa myös talousarviosta päättämistä ja edistää talousarvion noudattamista.

Laadintamääräyksen poikkeuksia tulisi käyttää vain harkitusti

Valtiovarainministeriö on antanut talousarviosta uuden laadintamääräyksen, joka tuli voimaan 1.5.2020. Määräyksessä on selvästi tiukennettu poikkeaviin menettelyihin liittyviä vaatimuksia.

”Laadintamääräyksen muutokset tukevat tavoitetta yhtenäistää ja selkiyttää talousarvion laadintaa. Määräystä tulisi alkaa soveltaa kaikilta osin siten, että poikkeuksia käytetään hyvin harkiten ja vain perustellusta syystä”, toteaa johtaja Jaakko Eskola.

Ministeriöiden tulee ottaa laadintamääräyksen muutokset huomioon talousarvion laadinnassa. Valtiovarainministeriön tulisi puolestaan vahvistaa talousarvioesitysten käsittelyprosessia siten, että se voi puuttua uuden laadintamääräyksen vastaisiin esityksiin.

Yhtenäinen budjetointi tehostaisi esimerkiksi valtionavustusprosesseja

Yhtenäinen ja selkeä budjetointi erityisesti talousarvion rakenteessa ja momenttien päätösosissa helpottaisi talousarvion toimeenpanoa. Lisäksi se osaltaan edistäisi hallinnon prosessien yhtenäistämistä myös sähköisissä järjestelmissä.

”Esimerkiksi eri valtionavustusprosesseja on mahdollista olennaisesti tehostaa. Niiden talousarviomenettelyt ovat hyvin kirjavia”, Sami Kummila sanoo.

Tutustu julkaisuun: Talousarvion yhtenäisyys

Kategoriat