Avvikande budgeteringslösningar gör budgeten mindre transparent och ökar kostnaderna

Förfarandena för uppgörande av budgeten 2019 är oenhetliga mellan olika förvaltningsområden, framgår det av en granskning från Statens revisionsverk. Förfarandena har inte harmoniserats under 2015–2019 och är ännu mer oenhetliga i budgeten 2020. En enhetlig budgetering stärker riksdagens budgetmakt och rätt att få information i anslutning till budgeten.

Statens revisionsverk upptäckte oenhetligheter i kapitelstrukturen, användningsändamålen med momenten och principerna för hänförande av inkomster och utgifter i budgeten 2019. Gällande bestämmelser och föreskrifter möjliggör olika budgeteringslösningar även i likadana situationer.

”Flexibiliteten har lett till en oenhetlig budgeteringspraxis som gör budgeten mindre transparent och ökar förvaltningskostnaderna. När budgetar görs upp, tillämpas flera budgeteringslösningar som enligt bestämmelserna om uppgörande av budget endast är avsedda att tillämpas i ett exceptionellt läge”, säger redovisningsrevisionschef Sami Kummila.

En enhetlig budgetering förtydligar praxisen för uppföljning av budgeten och stöder på så sätt en effektiv skötsel av statsfinanserna. Dessutom underlättar en enhetlig och tydlig budgetering budgetbesluten och främjar budgetefterlevnaden.

De undantag som fastställs i föreskriften om uppgörande av budget bör endast användas efter noga övervägande

Finansministeriet har utfärdat en ny förordning om uppgörande av budget och förordningen trädde i kraft den 1 maj 2020. De krav som gäller avvikande förfaranden har skärpts betydligt i föreskriften.

”Ändringarna i föreskriften stöder målet om att harmonisera och förtydliga uppgörandet av budget. Föreskriften bör tillämpas till alla delar så att undantag endast används efter noga övervägande och av giltiga skäl”, säger direktör Jaakko Eskola.

Ministerierna bör ta hänsyn till ändringarna i föreskriften om uppgörande av budget när de gör upp sina budgetar. Finansministeriet bör i sin tur förbättra processen för behandling av budgetpropositioner så att ministeriet kan ingripa i propositioner som inte är förenliga med den nya föreskriften om uppgörande av budget.

Enhetlig budgetering kan till exempel effektivisera statsunderstödsprocesserna

En enhetlig och tydlig budgetering, speciellt i budgetstrukturen och beslutsdelarna för momenten, skulle underlätta verkställandet av budgeten. Dessutom skulle den främja harmoniseringen av förvaltningsprocesserna, även i elektroniska system.

”Exempelvis olika statsunderstödsprocesser kan effektiviseras avsevärt. Budgetförfarandena i fråga om statsunderstöden är mycket varierande”, säger Sami Kummila.

Ta del av publikationen: Budgetens enhetlighet

kategorier