Puolueiden lähiyhteisöjen tukea ei aina ilmoiteta

Puolueiden lähiyhteisöt ja piirijärjestöt noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä kohtalaisen hyvin. Menettelyissä on kuitenkin havaittu myös olennaisia puutteita.

Puoluerahoituksen sähköiseen ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin vuonna 2015 puolueiden, puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukia noin 3,2 miljoonaa euroa. Määrä on edellisen vuoden suuruinen. Tukisuorituksia on ilmoitettu myös jälkeenpäin aiempiin vuosiin kohdistuvina.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) katsoo valvontansa ja tarkastustensa osaltaan vaikuttaneen puoluerahoituksen läpinäkyvyyden lisääntymiseen. Tarkastusten perusteella puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen pääosin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaiset tiedot.

Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puoluelain vastaisia tukisuorituksia. Vertailtaessa tukea antaneiden lähiyhteisöjen tilinpäätös- ja toimintakertomustietoja julkisen puoluerahoitusjärjestelmän tietoihin havaittiin kuitenkin, että tuen vastaanottajat eivät ole aina ilmoittaneet järjestelmään kaikkia saamiaan tukia. Erot ovat olleet huomattavia, mutta järjestelmätietoja on täydennetty ja korjattu tarkastusten jälkeen.

Pääsääntöisesti valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu asianmukaisesti siten, että puoluelain säännösten valvonta on ollut kirjanpidon perusteella toteutettavissa. Tarkastusvirasto haluaa kuitenkin edelleen korostaa huolellisen, riittävästi eritellyn ja ajantasaisen kirjanpidon merkitystä sekä huomion kiinnittämistä lainojen ja sopimusten dokumentointiin, jäsenmaksujen käsittelyyn ja käteiskassavarojen tilittämiseen. Lisäksi vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn tulisi olla johdettavissa kirjanpidosta ja muista selvityksistä ja täsmäytettävissä niihin.

Valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa on edelleen havaittu puutteita. Tilintarkastajiksi ei ole aina valittu puoluelain edellyttämiä auktorisoituja tilintarkastajia. Tilintarkastajat eivät myöskään ole aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain mukaisia lausumia.

Puoluerahoitustarkastukset 2015:

  • VTV tarkasti kaikki puolueiden 13 lähiyhteisöä ja lisäksi 22 piirijärjestöä lähinnä Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Puoluerahoitustarkastuksia tehtiin yhteensä 35 eli kolme edellisvuotista enemmän.

  • Suomessa on noin 6 000 puolueyhdistystä, joista VTV:n valvottavia on 145. Ne kaikki ovat toimittaneet vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjansa ilmoitusrekisteriin.

  • VTV on valvonut puoluelain tarkoittamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista.

  • Lain mukaan tueksi luetaan kaikki rahana, tavarana, palveluna tai muulla tavalla saadut suoritukset.

  • Lähiyhteisöllä tarkoitetaan puoluelaissa sellaista yhteisöä ja säätiötä tai rahastoa, jonka puolue ilmoittaa VTV:lle lähiyhteisökseen. Vain puolueiden lähiyhteisöt ja puolueet itse voivat antaa avustuksia samalle saajalle enemmän kuin 30 000 euroa kalenterivuodessa.

Muutos puoluelakiin 1.1.2016

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistamista, ja hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi puoluelain sekä ehdokkaan vaalirahoituksen muuttamiseksi (HE 73/2015 vp).

VTV ja eduskunnan tarkastusvaliokunta ovat viime vuosina tuoneet esiin useita käytännön tulkintaongelmia, mutta lakiluonnoksessa ei ole esitetty olennaisia muutoksia puoluerahoituksen säädöksiin.

Puoluelain muutos (1688/2015) tuli voimaan 1.1.2016.

Tutustu eduskuntakertomukseen

Kategoriat