Suomella merkittävä määrä vastuusitoumuksia kansainvälisissä yhteisöissä – tarkempi seuranta välttämätöntä

Valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä ovat taloudellisesti merkittäviä. Näiden vastuiden tunnistaminen ja esittäminen tilinpäätöksessä tukisi valtiontalouden kokonaisuuden hallintaa.

Suomi kuuluu useisiin kansainvälisiin järjestöihin ja on sitoutunut näiden yhteisöjen velvoitteisiin ja vastuisiin. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, kuinka paljon Suomelle aiheutuu ehdollisia vastuita kansainvälisten yhteisöjen työsuhdeperusteisista etuuksista ja kuinka hyvin näihin vastuisiin on varauduttu valtiontalouden nykyisissä raportointikäytännöissä. Tällaisia vastuita ovat esim. eläkkeisiin ja työsuhteen päättymisen jälkeiseen terveydenhoitoon liittyvät vastuut.

VTV:n tarkastukseen valikoituneiden kansainvälisten järjestöjen yhteenlasketut ja pitkäaikaiset työsuhdeperusteiset vastuut olivat vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan n. 109 miljardia euroa, joista n. 90 % oli kattamatonta vastuuta. VTV:n karkean arvion mukaan Suomen osuus kansainvälisten järjestöjen kattamattomista vastuista on noin 1,4 miljardia euroa. Vastuista vastaavat ensisijaisesti asianomaiset järjestöt.

Osa kansainvälisistä järjestöistä on varautunut säätiöityjen tai rahastoitujen varojen avulla vastuiden maksamiseen. Sen sijaan osa järjestöistä maksaisi tulevaisuuden vastuut asianomaisen vuoden budjetista vasta vastuiden toteutuessa. Jos tulevaisuudessa yhä suurempi osuus vuotuisesta budjetista kuluu aiempien työsuhdeperusteisten vastuiden rahoittamiseen, voi se vaikuttaa suoraan järjestöjen toimintaedellytyksiin.

Jotta valtiontalouden hallinta toimisi kokonaisvaltaisesti, kansainvälisille järjestöille suoritettavien maksujen määrät ja muut vastuusitoumukset tulisi käydä läpi kirjanpitoyksiköittäin ja esittää valtion tilinpäätöksessä. Jos valtion kirjanpidon tietojen ja järjestöjen ilmoittamien maksatusten välillä ilmenee eroja, kirjanpitoyksiköiden olisi selvitettävä, mistä erot johtuvat. Tiedot kansainvälisten järjestöjen jäsenyyksistä ja rahoitusosuuksien määristä tulisi koota keskitetysti, ja tietoja pitäisi päivittää säännöllisesti, jotta ne pysyvät ajantasaisina.

Jo kansainvälisiin järjestöihin liittyessä asian valmistelijan olisi syytä selvittää jäsenyyksien tuomien vastuiden taloudelliset vaikutukset. Ennen liittymistä tulisi myös selvittää, miten vastuut jakaantuvat jäsenmaiden kesken järjestöstä erotessa.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat