VTV tarkasti puoluerahoituksen – läpinäkyvyys toimii pääosin

Puoluerahoituksen ilmoitusvelvoitteet hoidettiin vuonna 2016 yleisesti ottaen hyvin. Tukisuoritusten yhteissumma oli noin 2,3 miljoonaa euroa. Parantamisen varaa on etenkin ilmoitusten ajantasaisuudessa ja riittävän eritellyssä kirjanpidossa. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) havaitsi puutteita myös tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa, kun se kävi läpi nykyisten eduskuntapuolueiden, niiden kuuden naisjärjestön ja 34 piirijärjestön puoluerahoitusilmoitukset ja kirjanpidot. VTV jatkaa tarkastuksiaan syksyllä.

– Tehtyjen tarkastustemme perusteella puoluerahoituksen ilmoitukset ovat olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaiset tiedot. Toki ilmoituksiin on tehty jälkikäteen täydennyksiä, mutta nekin on kaikki hoidettu asiaankuuluvasti, kertoo tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola.

Tarkastuksissa tuli kuitenkin esille useita tapauksia, joissa tuen saaja ei ollut aina tehnyt ajantasaisia ilmoituksia kaikesta saamastaan tuesta. Edellisten tarkastusten tavoin vuonna 2016 havaittiin, ettei puoluerahoituksesta ole mahdollista saada luotettavaa kokonaiskuvaa, jos selvitetään pelkästään tulorahoitusta ja tilinpäätöksen mukaisia tuottoja.

– Tarkastetuilla puolueilla ja muilla yhteisöillä on monenlaisia läpikulkueriksi katsottuja kirjanpitotapahtumia. Niiden sisällön selvittämisellä on merkitystä puoluelain tarkoittaman tuen näkökulmasta, sanoo johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors.

VTV:n mukaan sen valvomien yhteisöjen kirjanpito oli hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti ja siten, että puoluelain säännösten valvonta oli kirjanpidon perusteella toteutettavissa. VTV haluaa kuitenkin korostaa huolellisen, riittävästi eritellyn ja ajantasaisen kirjanpidon merkitystä sekä huomion kiinnittämistä lainojen ja sopimusten dokumentointiin, jäsenmaksujen käsittelyyn ja käteiskassavarojen tilittämiseen. Lisäksi vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn tulisi olla johdettavissa kirjanpidosta ja muista selvityksistä ja täsmäytettävissä niihin.

– Havaitsimme puutteita myös valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastus-kertomuksissa. Tilintarkastajiksi ei aina valittu puoluelain edellyttämiä auktorisoituja tilintarkastajia, ja tilintarkastuskertomuksista saattoi puuttua puoluelain mukaisia lausumia, Krokfors kertoo.

VTV katsoo valvontansa ja tarkastustensa lisäävän puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä ja aikoo jatkaa tarkastuksiaan taas ensi syksynä. Silloin tarkastuksen kohteena on noin 50 puolueorganisaatiota.

***
Valtiontalouden tarkastusvirastosta tuli vuonna 2016 myös puolueiden saaman valtionavustuksen eli ns. puoluetuen valvoja. Tässä tehtävässään VTV on jo havainnut kehittämistarpeita valtionavustuslain edellyttämässä sopimusmenettelyssä.
VTV ja puoluerahoitustarkastus

VTV valvoo puoluelain tarkoittamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista. Tueksi luetaan kaikki rahana, tavarana, palveluna tai muulla tavalla saadut suoritukset.

Suomessa on noin 6 000 puolueyhdistystä, joista VTV:n valvottavia on 145. Näistä kaikki ovat toimittaneet vuoden 2015 tilinpäätösasiakirjansa ilmoitusrekisteriin.

Vuosina 2011–2016 VTV teki yhteensä 160 puoluerahoitustarkastusta. Puolueiden, niiden piiri- ja naisjärjestöjen, lähiyhteisöjen sekä puolueyhdistysten saamia tukisuorituksia ilmoitettiin vastaavana ajankohtana yhteensä noin 17,9 miljoonaa euroa, joista vuonna 2016 noin 2,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 VTV tarkasti kaikki 8 eduskuntapuoluetta, niiden 6 naisjärjestöä sekä 34 piirijärjestöä lähinnä Etelä-Savossa, Kainuussa, Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa. Puoluerahoitustarkastuksia tehtiin yhteensä 48, mikä oli 13 edellisvuotista enemmän.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat