Hyvinvointialueiden on aika järjestää tarkastus- ja arviointitehtävänsä

Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia toimijoita, jotka vastaavat taloudestaan ja toiminnastaan sekä siitä, miten järjestävät tarkastus- ja arviointitoimintansa. VTV voi tarkastaa hyvinvointialueiden taloutta valtion rahoituksen osalta.

Vuodesta 2023 alkaen 21 hyvinvointialuetta järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut alueillaan. Hyvinvointialueilla on itsehallinto, jonka mukaisesti ne vastaavat toiminnastaan ja taloudestaan sekä näiden tarkastamisen ja arvioinnin järjestämisestä itse.

Hyvinvointialuelaki määrittelee alueiden lakisääteiset tarkastus- ja arviointitehtävät. Lakisääteisiä tarkastus- ja arviointitoimijoita ovat tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja sisäinen tarkastus. Aluevaltuusto valitsee tilintarkastajan, joka tarkastaa hyvinvointialueen tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä ilmoittaa tilintarkastuspöytäkirjassa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista.  Tarkastuslautakunta seuraa hyvinvointialueen tilintarkastajan työtä ja tuottaa arviointikertomuksessaan aluevaltuustolle tietoa hyvinvointialueen taloudesta ja toiminnasta.

Aluehallitus järjestää lisäksi hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Tavoitteena on varmistaa hyvinvointialueen talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus sekä tukea johtamista ja varojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Tätä varten hyvinvointialueilla voi olla myös muita ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin elimiä ja toimintoja.

VTV tarkastaa hyvinvointialueiden toimintaa ja taloudenhoitoa valtion rahoituksen osalta vuodesta 2023 alkaen

Hyvinvointialuelain mukaan VTV:lla on oikeus tarkastaa alueiden toiminnan ja taloudenhoidon laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta valtiolta saadun rahoituksen osalta. Oikeus koskee myös hyvinvointialuekonserniin kuuluvia yhteisöjä, säätiöitä ja laitosten sekä hyvinvointialueiden yhteisessä määräysvallassa olevia yhteisöjä.

VTV:lla on vastaava oikeus tarkastaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaa ja taloudenhoitoa.

Tarkastusvirasto tuottaa eduskunnalle ja valtionhallinnolle tarkastustietoa kaikkien hyvinvointialueiden taloudesta ja toiminnasta. Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan tulee ottaa arviointikertomuksen valmistelussa huomioon arviot, joita VTV on mahdollisesti antanut hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.

VTV voi arvioida ja valvoa koko hyvinvointialueuudistuksen sekä mahdollisten myöhempien muutosten kokonaistavoitteiden toteutumista suhteessa julkisen talouden tilaan ja kestävyysvajeeseen.

VTV, Julkishallinnon tarkastajat ry, Sisäiset Tarkastajat ry, Suomen Tilintarkastajat ry ja Valtionhallinnon Tarkastajat ry ovat koonneet keskeiset tiedot hyvinvointialuelaissa (611/2021) säädetyistä tarkastustoimijoiden tehtävistä ja tarkastustoimintaan liittyvistä suositeltavista käytänteistä hyvinvointialueiden toiminnan valmistelun tueksi.

Tutustu Tarkastus- ja arviointitoimijoiden roolit ja tehtävät hyvinvointialuekonsernissa sekä sisäisen valvonnan järjestäminen -muistioon 

Kategoriat