Valtion tilintarkastuskertomukset vuodelta 2020 valmistuivat

VTV on tarkastanut valtion, ministeriöiden ja muiden virastojen tilinpäätökset vuodelta 2020 ja antanut niistä tilintarkastuskertomukset. Yhteensä 18 kirjanpitoyksikköä sai huomautuksen sisältävän tilintarkastuskertomuksen. Huomautuksen sisältävien kertomusten osuus on kasvanut hieman kahteen edelliseen vuoteen verrattuna.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Yhteensä tarkastusvirasto on antanut 66 tilintarkastuskertomusta vuodelta 2020.

Huomautettujen kirjanpitoyksiköiden määrä kasvoi hieman

Valtaosa tarkastetuista, kolme rahastoa ja 44 kirjanpitoyksikköä, sai puhtaan tilintarkastuskertomuksen, eli taloudenhoidossa ei havaittu puutteita tilinpäätöksessä tai taloudenhoidon menettelyissä. Mukautettu eli huomautuksen sisältävä tilintarkastuskertomus annettiin valtion ja 18 kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä. Huomautettujen kirjanpitoyksiköiden määrä on kasvanut hieman kahdesta edellisvuodesta, sillä vuonna 2019 huomautuksen sisältävien tilintarkastuskertomusten määrä oli 15 ja vuonna 2018 yhteensä 16.

Valtiontalouden tarkastusvirasto voi huomauttaa tilintarkastuskertomuksessa, jos jossain seuraavista asioista havaitaan puutteita:

  • tilinpäätöksen oikeat ja riittävät tiedot

  • toiminnallisen tehokkuuden oikeat ja riittävät tiedot

  • riittävä sisäisen valvonta

  • talousarvion noudattaminen.

VTV voi velvoittaa tarkastetun viraston johdon ilmoittamaan sille niistä toimenpiteistä, joihin johto on ryhtynyt korjatakseen huomautukseen johtaneen asiantilan. Näitä ilmoitusvelvollisuuksia asetettiin vuoden 2020 tilintarkastuksen perusteella kolmelle kirjanpitoyksikölle: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle, Tuomioistuinlaitokselle ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille. Tarkastusvirasto käsittelee saadut ilmoitukset syksyn 2021 aikana.

Talousarvion vastaiset menettelyt ovat lisääntyneet selvästi

Yksi Valtiontalouden tarkastusviraston tärkeimmistä tehtävistä on virastolle perustuslaissa asetettu tehtävä tarkastaa, noudattavatko kirjanpitoyksiköt eduskunnan päättämää valtion talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä.

Mikäli talousarviota tai sitä koskevia keskeisiä säännöksiä ei ole kaikilta osin noudatettu, tarkastusvirasto antaa yksilöidyn kielteisen laillisuuskannanoton. Kielteiset laillisuuskannanotot koskevat yleensä yksittäisiä taloudenhoidon osa-alueita tai menettelyjä, joten sen saaminen ei tarkoita, että viraston tai valtion taloutta olisi kokonaisuutena hoidettu lainvastaisesti tai että taustalla olisi valtion varojen väärinkäyttö. Kielteistä laillisuuskannanottoa on kuitenkin aina pidettävä kyseisen viraston taloudenhoidon kannalta vakavana asiana.

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisia menettelyjä todettiin 11 kirjanpitoyksikön tilintarkastuksessa. Laillisuuskannanoton saaneiden kirjanpitoyksiköiden määrä on kasvanut selvästi, sillä kahtena edellisenä vuonna laillisuushuomautus sisältyi 7 tilintarkastuskertomukseen.

Kielteinen laillisuuskannanotto liittyy usein esimerkiksi siihen, että määräraha on käytetty vääränä varainhoitovuonna tai eri tarkoitukseen kuin mihin se on talousarviossa osoitettu. Näiden lisäksi kielteinen laillisuuskannanotto voidaan antaa myös muiden varainhoitoon liittyvien säännösten vastaisista menettelyistä.

Lue lisää ja tutustu uusiin tilintarkastuksiin

Kategoriat