Jälkiseurantaraportti: Talousarvion yhtenäisyys (jatkoseuranta)

Valtiovarainministeriö on jatkanut kehittämistoimia talousarvion yhtenäisyyden lisäämiseksi. Ensimmäiseen jälkiseurantavaiheeseen verrattuna parannusta on tapahtunut, mutta yksikään suosituksista ei kuitenkaan ole toteutunut täysin. Talousarviomenettelyjen tarkastusta jatketaan osana vuosittaista tilintarkastusprosessia.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Talousarvion yhtenäisyys -tarkastuksesta (11/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty. Ensimmäinen jälkiseurantavaihe toteutettiin vuonna 2021.

Tarkastuksessa todettiin, että vuoden 2019 talousarvion laadintamenettelyt eivät ole yhtenäisiä eri hallinnonaloilla. Laadintamenettelyt eivät ole yhtenäistyneet vuosina 2015–2019, ja epäyhtenäisyys on kasvanut vuoden 2020 talousarviossa. Yhtenäinen budjetointi tehostaisi valtion taloudenhoitoa ja taloushallintoa, sillä se selkeyttäisi talousarvion seurantakäytäntöjä. Se myös helpottaa talousarviosta päättämistä ja edistää sen noudattamista valtionhallinnossa.

VTV antoi tarkastuksen perusteella valtiovarainministeriölle ja muille ministeriöille kuusi kehittämissuositusta yhtenäisyyden parantamiseksi. VTV suositti, että ministeriöt noudattavat valtiovarainministeriön määräystä talousarvion laadinnasta ja että valtiovarainministeriö puolestaan pyrkii varmistamaan, että ministeriöt näin myös tekevät. Lisäksi VTV suositti, että valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt kehittävät talousarviovalmisteluun ja talousarvioehdotusten käsittelyyn liittyviä kontrolleja. Näiden ohella VTV suositti, että talousarvion tilijaottelua yksinkertaistetaan, jotta hallinnollinen taakka kevenisi. Valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden tulisi myös selkeyttää ja yhtenäistää erilaisten korvausten ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen budjetointia talousarviossa.

Jälkiseurannan perusteella valtiovarainministeriö on jatkanut kehittämistoimenpiteitä talousarvion yhtenäisyyden lisäämiseksi. Keskeisimmät kehittämistoimenpiteet ovat tähän mennessä olleet vuoden 2023 talousarvioesityksen valmistelun niin sanottu pyyntökirje, budjettiosaston asiantuntijoiden sisäinen työohje, sektorihenkilöiden käyttöön laadittu ja päivitetty kontrollista sekä talousarvion yhtenäisyydestä osaltaan vastaavan virkamiehen nimittäminen valtiovarainministeriön budjettiosastolle. Aineistotarkastuksen perusteella myös osa muista ministeriöistä on ryhtynyt toimenpiteisiin erityisesti sekamomenttien vähentämiseksi.

Valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden tulee jatkaa talousarvion yhtenäisyyteen liittyviä kehittämistoimenpiteitä tarkastusviraston suositusten mukaisesti. Talousarviomenettelyjen tarkastusta jatketaan menettelyjen asianmukaisuuden ja yhtenäisyyden näkökulmasta osana vuosittaista tilintarkastusprosessia.

Kategoriat